Титульний аркуш
   
  17.03.2020
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)
  № 5
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)
   
                  Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
   
  Генеральний директор       Савков Я.Д.
  (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
             
   
   
  Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
  за 2019 рік
   
  I. Загальні відомості
   
  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет"
  2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20429538
  4. Місцезнаходження: 10003, Житомирська обл., Житомир, 2 провулок Ливарний, 12
  5. Міжміський код, телефон та факс: 0412, 418491
  6. Адреса електронної пошти: intermarket@i.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 25.02.2020, Наказ №5-К
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
   
  II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
   
  Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку intermarket.sytto.com 17.03.2020
    (адреса сторінки) (дата)

  Зміст
           Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
  1. Основні відомості про емітента X
  2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
  5. Інформація про рейтингове агентство  
  6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
  7. Судові справи емітента  
  8. Штрафні санкції емітента  
  9. Опис бізнесу X
  10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
  1) інформація про органи управління X
  2) інформація про посадових осіб емітента X
  - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
  3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
  11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
  1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
  2) інформація про розвиток емітента X
  3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
  - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
  - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
  4) звіт про корпоративне управління X
  - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
  - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
  - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
  - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
  - інформація про наглядову раду X
  - інформація про виконавчий орган X
  - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
  - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
  - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
  - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
  - повноваження посадових осіб емітента X
  12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
  13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
  14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
  15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
  16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
  17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
  1) інформація про випуски акцій емітента X
  2) інформація про облігації емітента  
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  4) інформація про похідні цінні папери емітента  
  5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
  6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
  18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
  19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
  20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
  21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
  22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
  23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
  24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  3) інформація про зобов'язання емітента X
  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
  6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
  25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
  26. Інформація вчинення значних правочинів  
  27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
  28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
  29. Річна фінансова звітність X
  30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
  31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
  32. Твердження щодо річної інформації  
  33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
  34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
  35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
  36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
  37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
  38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
  39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
  40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
  41. Основні відомості про ФОН  
  42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
  43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
  44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
  45. Правила ФОН  
  46. Примітки:
  1.Наказ №5-К вiд 25.02.2020 р про затвердження генеральним директором рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк,
   
  2.Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на кремi види дiяльностi.Лiцензiї (дозволи) на пiдприємствi немає
   
  3.Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах. Участь не проводили в iнших юридичних особах.
   
  4.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря.Посади корпоративного секретаря не передбаченно статутом.
   
  5.Iнформацiя про рейтингове агенство. Рейтингового агества немає.
   
  6.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених струкрних пiдроздiлiв емiтента.Наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених струкрних пiдроздiлiв немає.
   
  7.Судовi справи емiтента. Судовi справи вiдсутнi.
   
  8.Штрафнi санкцii емiтента.Штрафнiх санкцiї немає.
   
  10.2 iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацii, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.Винагород не було.
   
  11.4 iнформацiя про наглядову раду. Наглядової ради немає.
   
  13.Iнформацiя про змiну акцiонерiв,яким належать голосуючi акцiї,розмiр пакета яких стає бiльшим,меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.Змiн акцiонерiв не було.
   
  17.2.iнформацiя про облiгацiї емiтента.Облiгацiї немає.
   
  17.3 iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом. Немає iншiх цiнних паперiв.
   
  17.4 iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента.Немає похiдних цiнних паперiв.
   
  17.5 iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.Немає боргових цiнних паперiв.
   
  17.6 iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду.Не було придбання акцiй протягом звiтного перiоду.
   
  18. Звiт про стан об"єкта нерухомостi. Немає
   
  19.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв(крiм акцiй)такого емiтента. Немає таких працiвникiв.
   
  21.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв,в тому числi неюбхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.Немає i не було.
   
  22.Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,права голосу за якими обмежено,а також кiлькiсть голосуючих акцiй,права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iнiй особi. Немає таких акцiй.
   
  23.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами.Виплат дивiдендiв не було та iнших доходiв за цiнними паперами.
   
  24.4 iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї. Виробництва не було.
   
  24.5 iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Реалiзацii продукцii не має.
   
  24.6 iнформацiя про осiб,послугами яких користується емiтент. Таких осiб немає
   
  25.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.Немає таких рiшень.
   
  26.Iнформацiя вчинення значних правочинiв.Немає .
   
  27.Iнформацiя про вчинення правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Немає таких правочинiв.
   
  30.Аудиторський звiт незалежного аудитора,наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором(аудиторською фiрмою).Аудит фiнансової звiтностi для емiтента цiнних паперiв не є обов"язковим ,але вiдповiдно до ст40 Закону№3480 емiтент зобов"язаний залучити аудитора,який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння.
   
  31.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя. Немає
   
  32.Твердження щодо рiчної iнформацiї. Рабочий капiтал має позитивне значення(сума оборотних активiв перевищує суму його поточних зобов"язань на 808,1 тис.грн,без розрахунку фiнансових показникiв очевiдно,що структура балансу на кiнец року є цiлком задовiльною.
   
  33.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори,укладенi акцiонерами(учасниками)такого емiтента,яка наявна в емiтента. Немає договорiв.
   
  34.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини,умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,якi здiйснюють контроль над емiтентом. Немає договорiв i осiб.
   
  35.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери,що виникла протягом звiтного перiоду. Протягом звiтного перiода змiн не було, щодо особливої iнформацiї про iпотечнi цiннi папери.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ІІІ. Основні відомості про емітента
  1. Повне найменування
              Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
             
  3. Дата проведення державної реєстрації
              11.05.1995
  4. Територія (область)
              Житомирська обл.
  5. Статутний капітал (грн)
              16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
              0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
              0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
              3
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
              46.90 - Не спецiалiзована оптова торгiвля
  10. Банки, що обслуговують емітента
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
              ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
              334851
  3) Поточний рахунок
              26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
             
  5) МФО банку
             
  6) Поточний рахунок
             
   
  XI. Опис бізнесу
   
  Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
  Впродовж 2019 року у ПрАТ"Iнтермаркет" не вiдбувалися процеси злиття, подiлу, приєднання, перетворення,видiлу.
  Органiзацiйна структура емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншiх змiн не було в органiзацiйнiй структури пiдприємства.
   
  Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
  Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 3 осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу. Змiн у  розмiрi фонду оплати працi не були ,ФОП за рiк складає:62,0 тис грн.Згiдно Кодекса корпоративного управлiння пiдприємства, кадрової программи не має ,але професiйнiсть в управлiннi, дотримання чинного законодавства, належна увага та контроль товариство дотримуєтся.
   
  Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
  Об"єднання у пiдприємства не були.
   
  Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
  Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями не було.
   
  Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
  реорганiзацiї протягом  звiтного перiоду не було.
   
  Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
  Облiкова полiтика пiдприємства на 2018 рiк затверджена Наказом № 1-К вiд 01.01.2019 р. Метод амортизацiї передбачений податковим законодавством. Амортизацiя основних засобiв проводиться по кiнцу року.Метод нарахування амортизацiї ФIФО,який протягом перiоду не змiнювався.Облiк запасiв проводиться згiдно П(С)БО№9 "Запаси"оцiнка запасiв здiйснюється по фактичнiй собiвартостi.
   
  Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
  Оскiльки впродовж останнiх рокiв товариство не здiйснює господарської дiяльностi,за звiтний рiк збиток складає 105,9
   
  Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
  вiдчуження або придбання активiв не було
   
  Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
  Основнi засоби -гаражи.Впродовж 2019 року руху ОЗ не було.
   
  Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
  Впливають на дiяльнiсть нестабiльнiсть полiтичної обстановки, недосконалiсть податкового закодавства, iнфляцiя, зростання тарифiв, лiквiдацiя банкiв. Все веде до зростання витрат i зниження рентабельностi.
   
  Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
  Фiнансування здiйснюється за власнi кошти акцiонерiв
   
  Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
  Укладенних i невиконаних договорiв немає.
   
  Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
  Планується  сприяння розвитку iнвестицiйних процесiв
   
  Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
  Дослiджень i розробок протягом звiтного року не проводили.
   
  Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
  Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ  "Iнтермаркет" за останнi три роки (тис.грн.)
  Найменування показника перiод
  2018 2017 2016
  Усього активiв 2914,0    2930,9     2980,5
  Основнi засоби(за залишковою вартiстю) 67.0 76,2   85,3  
  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1500,0   1500,0    1500,0
  Запаси 0  0   0
   
  Сумарна дебiторська заборгованiсть 1327.3 1327,3  1335,3 
   
  Грошовi кошти та їх еквiваленти 0 0,3   0,4 
   
  Власний капiтал
  Статутний капiтал 16,1   16,1   16,1
  Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 2353.5 2459,4   2600,6  
   
   
  Поточнi зобовязення 
   
  Чистий прибуток (збиток)   -105.9 -141,2   -155,4  
   
   
   
  Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт
  Загальна сума коштiв,витрачених на викуп
  цiнних паперiв власних випускiв протягом перiоду
   
  Вартiсть чистих активiв
   
   
   
  IV. Інформація про органи управління
  Орган управління Структура Персональний склад
  Загальнi збори Щорiчнi збори акцiонерiв Савков Я.Д.
  Архангельский В.Ю.
  Матюшенко В.I.
  Генеральний директор Генеральний директор Савков Я.Д.
   
  V. Інформація про посадових осіб емітента
  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
  1) Посада
              Генеральний директор
  2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
              Савков Ярослав Дмитрович
  3) Ідентифікаційний код юридичної особи
              20429538
  4) Рік народження
              1972
  5) Освіта
              вища
  6) Стаж роботи (років)
              25
  7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
              АТЗТ Iнтермаркет, 20429538, Голова правлiння
  8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
              22.04.2016, обрано 5 рокiв
  9) Опис
              немає
   

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
  Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейо-вані іменні
  1 2 3 4 5 6 7
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович 20429538 171 53,271 171 0
  Усього 171 53,271 171 0

  VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
  Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
         
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
  Савков Ярослав Дмитрович 53,27101
  Матюшенко Володимир Iванович 18,6916
  Архангельский Вiктор Юрiйович 8,09969
  Павлiченко Генадiй Аркадiйович 9,3458
  Клименко Iгор Миколайович 10,5919
  Усього 100
   
  VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
   
  1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
  В перспективи подальшого розвитку товариства вiдповiдних норм та правил корпоративного управлiння, що застосовуються в мiжнароднiй практицi, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартiв етичної поведiнки задля:
              - створення необхiдних умов досягнення основної мети дiяльностi Товариства - отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi;
               - встановлення стратегiчних цiлей та завдань Товариства;
              - досягнення балансу iнтересiв акцiонерiв Товариства, органiв управлiння, працiвникiв Товариства та iнших зацiкавлених осiб;
              - захисту прав акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють;
              - забезпечення прозоростi дiяльностi Товариства;
              - сприяння розвитку iнвестицiйних процесiв, забезпечення впевненостi та пiдвищення довiри iнвесторiв;
              - пiдвищення ефективностi використання капiталу та дiяльностi Товариства;
              - врахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує здiйснення Товариством дiяльностi на благо суспiльства.
   
   
  2. Інформація про розвиток емітента
  Правильно обрана стратегiя виробництва та належнi обсяги випуску продукцiї забезпечують бажанi обсяги реалiзацiї та фiнансовi результати - прибутки, вiдповiднi масштабам цiєї дiяльностi.
  Метою фiнансового аналiзу пiдприємства є оцiнка фiнансового стану пiдприємства на 31 грудня 2018 року з врахуванням динамiки його змiн, якi вiдбулися за результатами господарської дiяльностi пiдприємства за 2 останнi роки, визначення факторiв, що вплинули на цi змiни, та прогнозування майбутнього фiнансового стану пiдприємства
   
   
  3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
  похiдних цiнних паперiв немає
   
  1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
  Аналiз фiнансового стану передбачає також оцiнку активiв та пасивiв балансу. Фiнансовий стан пiдприємства значною мiрою залежить вiд доцiльностi та рацiональностi вкладення фiнансових ресурсiв в активи, якi, як вiдомо, в узагальненому грошовому виразi вiдображають стан i розмiщення засобiв (майна) пiдприємства, а в пасивi - джерела їх утворення.
  Пiдприємство вважається неплатоспроможним при незадовiльнiй структурi балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслiдок перевищення зобов'язань над вартiстю власного майна або недостатнього рiвня лiквiдностi цього майна.
  Розрахованi показники фiнансового стану на кiнець року характеризуються досить однозначно - практично всi вони погiршились, але окремi з них (наприклад, показники фiнансової стiйкостi) ще залишаються на вiдносно пристойному рiвнi завдяки досягнутому високому економiчному потенцiалу пiдприємства в минулi роки. Хоч Товариство теоретично не залежить вiд залучених коштiв, наразi практично воно являється неплатоспроможним.
  Не зважаючи на викладене вище, вважаємо, що в перспективi iснує ймовiрнiсть дiяльностi Товариства, адже власники не мають намiрiв щодо припинення дiяльностi ПрАТ "Iнтермаркет" в найближчому майбутньому. Крiм того, Товариство ще має в своєму розпорядженнi достатньо активiв, якi при ефективнiшому їх використаннi значно покращать пiдсумковий фiнансовий стан пiдприємства.
   
   
   
   
   
  2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
  Аналiз лiквiдностi пiдприємства означає здатнiсть перетворити актив на грошi швидко та без втрат його ринкової вартостi.
  Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (покриття) на кiнець року високий i перебуває поза межами оптимального значення. Це означає, що кожна гривня боргiв покривається 2,463 грн. оборотних засобiв при мiнiмальному показнику 1,0 i Товариство має достатнiй рiвень забезпечення ресурсами для погашення першочергових боргiв.
  Показник абсолютної (грошової) лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть погасити наявнi борги найлiквiднiшими активами (грошовими коштами). Це найжорсткiший критерiй лiквiдностi i якщо вiн менший 0,2 (20%), то пiдприємство вважається неплатоспроможним. Розрахованi параметри (нульовий показник) свiдчать про катастрофiчну нестачу грошових коштiв i неплатоспроможнiсть Товариства на дату балансу.
   
  Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел  фiнансування дiяльностi. Фiнансова стiйкiсть - це стан майна пiдприємства, що гарантує його платоспроможнiсть.
  Платоспроможнiсть пiдприємства визначається передусiм величиною i маневруванням його робочого капiталу (РК), який часто порiвнюють з кровоносною системою людини. Його наявнiсть означає, що товариство здатне погасити власнi поточнi борги i має фiнансовi ресурси для розширення дiяльностi та iнвестування. А зменшення робочого капiталу свiдчить про достатнiсть фiнансових ресурсiв як для погашення боргiв, так i для  iнвестування у виробництво.
   
   
  4. Звіт про корпоративне управління:
  1) посилання на:
  власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
  Кодекс корпоративного управлiння (далi - Кодекс) приватного акцiонерного товариства мiжнародної торгової фiрми "Iнтермаркет" (далi - ПрАТ "Iнтермаркет", Товариство) розроблений вiдповiдно до чинного законодавства України та Керiвних принципiв ОЕСР з корпоративного управлiння для юридичних осiб, а також положень Статуту Товариства та затверджений Генеральним директором ПрАТ "Iнтермаркет".
  1.2. Цей Кодекс є сукупнiстю добровiльно прийнятих зобов'язань, заснованих на iнтересах акцiонерiв Товариства та iнших зацiкавлених осiб, а також органiв управлiння та контролю Товариства.
  1.3.  Метою прийняття Кодексу є впровадження в дiяльнiсть Товариства вiдповiдних норм та правил корпоративного управлiння, що застосовуються в мiжнароднiй практицi, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартiв етичної поведiнки задля:
  "          створення необхiдних умов досягнення основної мети дiяльностi Товариства - отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi;
  "          встановлення стратегiчних цiлей та завдань Товариства;
  "          досягнення балансу iнтересiв акцiонерiв Товариства, органiв управлiння, працiвникiв Товариства та iнших зацiкавлених осiб;
  "          захисту прав акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють;
  "          забезпечення прозоростi дiяльностi Товариства;
  "          сприяння розвитку iнвестицiйних процесiв, забезпечення впевненостi та пiдвищення довiри iнвесторiв;
  "          пiдвищення ефективностi використання капiталу та дiяльностi Товариства;
  "          врахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує здiйснення Товариством дiяльностi на благо суспiльства.
   
  1.4. Дотримання положень Кодексу забезпечить прозорiсть ведення господарської дiяльностi Товариства, вiдповiдальнiсть органiв Товариства та виконання зобов'язань Товариства при здiйсненнi господарської дiяльностi через належне функцiонування органiв Товариства, ефективний внутрiшнiй контроль, транспарентнiсть, чiтке визначення прав i обов'язкiв органiв  Товариства, акцiонерiв та зацiкавлених осiб.
   
   
  кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
  немає
   
  вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
  немає
   
  2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
  Вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.
   
  3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
   
  Вид загальних зборів чергові позачергові  
  X    
  Дата проведення 22.04.2016  
  Кворум зборів 80,06  
  Опис загальнi збори  
           
   
   
  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
  Акціонери X  
  Депозитарна установа   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X  
   
  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
    Так Ні
  Підняттям карток   X
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук X  
  Інше (зазначити)  
         
   
  Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні
   
  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
    Так Ні
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган   X
  Ревізійна комісія (ревізор)   X
  Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
  Інше (зазначити)  
   
  У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
   
  У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
   
  4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
   
  Склад наглядової ради (за наявності)?
    Кількість осіб
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
   
  Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
    Так Ні
  З питань аудиту   X
  З питань призначень   X
  З винагород   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
   
  Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
   
  Персональний склад наглядової ради
   
  Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
  Так Ні
   
  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (зазначити)
   
    X
   
  Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
  Наглядової ради немає
   
  Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть)  
         
   
  Інформація про виконавчий орган
   
  Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
  генеральний директор та ревiзор проводити правочини згiдно статута
  Опис  
   
  Примітки
   
   
  5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
   
  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
  Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.
  Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4
   
  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ні ні так ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
  Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні так ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
  Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні
   
  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так
   
  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так
   
  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів   X
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган   X
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку X  
  Інше (запишіть)  
         
   
  Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності так так так ні так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні так ні ні ні
  Інформація про склад органів управління товариства ні так ні ні ні
  Статут та внутрішні документи так ні ні ні ні
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні ні ні ні
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні ні ні ні
   
  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так
   
  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік   X
  Частіше ніж раз на рік   X
   
  Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (зазначити)  
         
   
  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
    Так Ні
  З власної ініціативи   X
  За дорученням загальних зборів X  
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
   
  № з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
  1 Савков Ярослав Дмитрович 2641913876 53,271
  2 Матюшенко Володимир Iванович 1682602735 18,6915
  3 Клименко Iгор Миколайович 2511310194 10,5919
   
  7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
   
  Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
   
  8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
  Загальними зборами акцiонерiв
   
  9) повноваження посадових осіб емітента
  Поточнна фiнансово-господарська дiяльнiсть
   
  10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
  Аудиторка ПАФ"Єталон" Н.В.Стасюк (безстроковий сектифiкат аудитора серiї А №007096 вiд 27.10.1999 р)
   В процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Iнтермаркет" не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далi - Закон № 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння.  Вважаю, що наведена в цьому звiтi iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.
   
  Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
   
   
   

  VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейовані іменні
               
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейовані іменні
  Клименко Iгор Миколайович 34 10,5919 34 0
  Матюшенко Володимир Iванович 60 18,6916 60 0
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53,27101 171 0
  Архангельський Вiктор Юрiйович 26 8,09969 26 0
  Павлiченко Геннадiй Аркадiйович 30 9,3458 30 0
  Усього 321 100 321 0

  X. Структура капіталу
   
  Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
  проста iменна акцiя 321 50,00 4.            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
   
   
   
  4.1.         Акцiонерами Товариства є фiзичнi  особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства.
   
  4.2.         Акцiонери Товариства мають право на:
   
  4.2.1.      Участь в управлiннi Товариством особисто або через представника.
   
  4.2.2.      Отримання дивiдендiв.
   
  4.2.3.      Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi.
   
  4.2.4.      Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства.
   
  4.2.5.      Вiдчуження належних їм акцiй, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
   
  4.2.6.      Доступ до документiв Товариства, визначених чинним законодавством України. Протягом 10 днiв з моменту надходження письмової вимоги акцiонера щодо надання йому копiї документiв Товариства, правлiння Товариства (далi - Правлiння) зобов'язане надати акцiонеру завiренi копiї таких документiв. За надання копiй документiв Правлiння Товариства може встановлювати плату, розмiр якої не може перевищувати вартостi витрат на виготовлення копiй документiв та витрат, пов'язаних з пересиланням документiв поштою.
   
  4.3.         Власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах акцiонерiв товариства (далi - Загальнi збори) та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про:
   
  4.3.1.      Злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну його типу з приватного на публiчне.
   
  4.3.2.      Вчинення Товариством значного правочину.
   
  4.3.3.      Змiну розмiру статутного капiталу Товариства.
   
  4.4.         Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України та Статутом Товариства.
   
  4.5.         Акцiонери Товариства зобов'язанi:
   
  4.5.1.      Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства.
   
  4.5.2.      Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства.
   
  4.5.3.      Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю.
   
  4.5.4.      Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства.
   
  4.5.5.      Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
   
  4.6.         Мiж акцiонерами може укладатися договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах та передбачається особиста вiдповiдальнiсть акцiонера за недотримання своїх обов'язкiв, вiдповiдно до норм чинного законодавства України.
   
   
  не має
  Примітки:
   


  XI. Відомості про цінні папери емітента
  1. Інформація про випуски акцій емітента
  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  05.01.2000 62/06/1/11 Житомирське територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16 050 100
  Опис немає

  8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
   
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  1 2 3 4 5
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53,27101 171 0
  Усього 171 53,27101 171 0

   
  XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
    будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
    машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
    транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
    інші 0 0 0 0 0 0
  2. Невиробничого призначення: 67 57.9 0 0 67 57.9
    будівлі та споруди 67 57.9 0 0 67 57.9
    машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
    транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
    інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
    інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 67 57.9 0 0 67 57.9
  Опис Гаражi
   
  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 1336.2 13603.3
  Статутний капітал (тис.грн) 16,05 16,05
  Скоригований статутний капітал (тис.грн) 16,05 16,05
  Опис розрахунок вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004) та Додатка 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
  Висновок Розрахунок вартостi чистих активiфв (1 360,3 тис. грн) бiльше скоригованого статутного капiталу ( 16,05 тис. грн). Це вiдповiдає вимогам ствттi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
         
   
  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 X 30.12.1899
  Податкові зобов'язання X 0 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 673.6 X X
  Інші зобов'язання та забезпечення X 2.4 X X
  Усього зобов'язань та забезпечень X 676.0 X X
  Опис Основна сумма поворотна фiнансова допомога.
   
   
  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  суб'єкта малого підприємництва
    КОДИ
    Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
  Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет" за ЄДРПОУ 20429538
  Територія Житомирська область, Корольовський р-н за КОАТУУ 1810136600
  Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
  Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
  Середня кількість працівників, осіб: 2
  Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
  Адреса, телефон: 10003, Житомирська обл., Житомир, 2 провулок Ливарний, 12, 0412
   
  1. Баланс
  на 31.12.2018 p.
  Форма №1-м
    Код за ДКУД 1801006
  Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи      
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби 1010 67 57.9
      первісна вартість 1011 541.1 541,1
      знос 1012 (474.1) (483.2)
  Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1567 1557.9
  II. Оборотні активи      
  Запаси: 1100 0 0
      у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 14.7 6.1
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 18.3 3.0
      у тому числі з податку на прибуток 1136 2,5 2,5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1327,3 1327,1
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1360.3 1336.2
  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2927.3 2927,3
             
   
  Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал      
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16,1 16,1
  Додатковий капітал 1410 0 0
  Резервний капітал 1415 5,5 5,5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2353.5 2196.5
  Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
  Усього за розділом I 1495 2375.1 2218.1
  II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  III. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
      товари, роботи, послуги 1615 0 0
      розрахунками з бюджетом 1620 0 0
      у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
      розрахунками зі страхування 1625 0,6 0,5
      розрахунками з оплати праці 1630 2,2 1.9
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 549.4 673.6
  Усього за розділом III 1695 552.2 676.0
  IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2927.3 2894.1

  2. Звіт про фінансові результати
  за 2018 р.
  Форма №2-м
    Код за ДКУД 1801007
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 0 23.3
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 23.3
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
  Інші операційні витрати 2180 (115.6) (82.6)
  Інші витрати 2270 (41.4) (46.6)
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (157.0) (129.2)
  Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -157.0 -105.9
  Податок на прибуток 2300 (0) (0)
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -157.0 -105.9
             
   
  Керівник                                            Савков Я.Д.
   
  Головний бухгалтер                         Павлiченко Ж.О.
   

  Приватне акціонерне товариство міжнародна торгова фірма «ІНТЕРМАРКЕТ»

  повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18  квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, в приміщенні офісу товариства.
  Порядок денний:
  1. Звіт   про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за  2013роки.
  2.  Звіт та висновки ревізора.
  3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду   звіту  генерального директора та   звіту   ревізора.
  5. Про розподіл прибутку і збитків за звітний період.
  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2014року з 09.00 до  09.45  за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
  Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
  Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
  - до дати проведення загальних зборів – м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, з 8 квітня 2014року  у робочі дні з 15-00 до 16-00 години;
  -  у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
  Довідки за телефонами: (0412) 418-491, 418-365.
   

   

  Контакты
  Телефон:(0412) 418-491
  Факс:(0412) 418-365
  Физический адрес:Житомир, 2-гий провулок Ливарний,12
  Карта
  Авторизация
  Email:
  Пароль: