Титульний аркуш
   
  24.04.2019
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)
  № 7
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)
   
                  Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
   
  Генеральний директор       Савков Я.Д.
  (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
             
   
   
  Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
  за 2018 рік
   
  I. Загальні відомості
   
  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет"
  2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20429538
  4. Місцезнаходження: 10003, Житомирська обл., Житомир, 2 провулок Ливарний, 12
  5. Міжміський код, телефон та факс: 0412, 418491
  6. Адреса електронної пошти: intermarket@i.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:
   
  II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
   
  Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку intermarket.sytto.com 24.04.2019
    (адреса сторінки) (дата)

  Зміст
           Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
  1. Основні відомості про емітента X
  2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
  5. Інформація про рейтингове агентство  
  6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
  7. Судові справи емітента  
  8. Штрафні санкції емітента  
  9. Опис бізнесу  
  10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
  1) інформація про органи управління X
  2) інформація про посадових осіб емітента X
  - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
  3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
  11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
  1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
  2) інформація про розвиток емітента X
  3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
  - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
  - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
  4) звіт про корпоративне управління X
  - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
  - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
  - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
  - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
  - інформація про наглядову раду X
  - інформація про виконавчий орган X
  - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
  - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
  - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
  - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
  - повноваження посадових осіб емітента X
  12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
  13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
  14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
  15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
  16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  
  17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
  1) інформація про випуски акцій емітента X
  2) інформація про облігації емітента  
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  4) інформація про похідні цінні папери емітента  
  5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
  6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
  18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
  19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
  20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
  21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
  22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
  23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
  24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  3) інформація про зобов'язання емітента X
  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
  6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
  25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
  26. Інформація вчинення значних правочинів  
  27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
  28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
  29. Річна фінансова звітність X
  30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
  31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
  32. Твердження щодо річної інформації  
  33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
  34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
  35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
  36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
  37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
  38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
  39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
  40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
  41. Основні відомості про ФОН  
  42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
  43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
  44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
  45. Правила ФОН  
  46. Примітки:
   

  ІІІ. Основні відомості про емітента
  1. Повне найменування
              Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
             
  3. Дата проведення державної реєстрації
              11.05.1995
  4. Територія (область)
              Житомирська обл.
  5. Статутний капітал (грн)
              16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
              0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
              0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
              3
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
              46.90 - Не спецiалiзована оптова торгiвля
  10. Банки, що обслуговують емітента
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
              ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
              334851
  3) Поточний рахунок
              26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
             
  5) МФО банку
             
  6) Поточний рахунок
             
   
   
  IV. Інформація про органи управління
  Орган управління Структура Персональний склад
  Загальнi збори Щорiчнi збори акцiонерiв Савков Я.Д.
  Архангельский В.Ю.
  Матюшенко В.I.
  Генеральний директор Генеральний директор Савков Я.Д.
   
  V. Інформація про посадових осіб емітента
  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
  1) Посада
              Генеральний директор
  2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
              Савков Ярослав Дмитрович
  3) Ідентифікаційний код юридичної особи
              20429538
  4) Рік народження
              1972
  5) Освіта
              вища
  6) Стаж роботи (років)
              25
  7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
              АТЗТ Iнтермаркет, 20429538, Голова правлiння
  8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
              22.04.2016, обрано 5 рокiв
  9) Опис
              немає
   

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
  Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейо-вані іменні
  1 2 3 4 5 6 7
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович 20429538 171 53,271 171 0
  Усього 171 53,271 171 0

  VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
  Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
         
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
  Савков Ярослав Дмитрович 53,27101
  Матюшенко Володимир Iванович 18,6916
  Архангельский Вiктор Юрiйович 8,09969
  Павлiченко Генадiй Аркадiйович 9,3458
  Клименко Iгор Миколайович 10,5919
  Усього 100
   
  VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
   
  1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
   
   
  2. Інформація про розвиток емітента
   
   
  3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
   
   
  1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
   
   
  2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
   
   
  4. Звіт про корпоративне управління:
  1) посилання на:
  власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
  Кодекс корпоративного управлiння (далi - Кодекс) приватного акцiонерного товариства мiжнародної торгової фiрми "Iнтермаркет" (далi - ПрАТ "Iнтермаркет", Товариство) розроблений вiдповiдно до чинного законодавства України та Керiвних принципiв ОЕСР з корпоративного управлiння для юридичних осiб, а також положень Статуту Товариства та затверджений Генеральним директором ПрАТ "Iнтермаркет".
  1.2. Цей Кодекс є сукупнiстю добровiльно прийнятих зобов'язань, заснованих на iнтересах акцiонерiв Товариства та iнших зацiкавлених осiб, а також органiв управлiння та контролю Товариства.
  1.3.  Метою прийняття Кодексу є впровадження в дiяльнiсть Товариства вiдповiдних норм та правил корпоративного управлiння, що застосовуються в мiжнароднiй практицi, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартiв етичної поведiнки задля:
  "          створення необхiдних умов досягнення основної мети дiяльностi Товариства - отримання прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi;
  "          встановлення стратегiчних цiлей та завдань Товариства;
  "          досягнення балансу iнтересiв акцiонерiв Товариства, органiв управлiння, працiвникiв Товариства та iнших зацiкавлених осiб;
  "          захисту прав акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють;
  "          забезпечення прозоростi дiяльностi Товариства;
  "          сприяння розвитку iнвестицiйних процесiв, забезпечення впевненостi та пiдвищення довiри iнвесторiв;
  "          пiдвищення ефективностi використання капiталу та дiяльностi Товариства;
  "          врахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих осiб, що забезпечує здiйснення Товариством дiяльностi на благо суспiльства.
   
  1.4. Дотримання положень Кодексу забезпечить прозорiсть ведення господарської дiяльностi Товариства, вiдповiдальнiсть органiв Товариства та виконання зобов'язань Товариства при здiйсненнi господарської дiяльностi через належне функцiонування органiв Товариства, ефективний внутрiшнiй контроль, транспарентнiсть, чiтке визначення прав i обов'язкiв органiв  Товариства, акцiонерiв та зацiкавлених осiб.
   
   
  кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
  немає
   
  вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
  немає
   
  2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
  Вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi.
   
  3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
   
  Вид загальних зборів чергові позачергові  
  X    
  Дата проведення 22.04.2016  
  Кворум зборів 80,06  
  Опис загальнi збори  
           
   
   
  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
  Акціонери X  
  Депозитарна установа   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій X  
   
  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
    Так Ні
  Підняттям карток   X
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук X  
  Інше (зазначити)  
         
   
  Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні
   
  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
    Так Ні
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган   X
  Ревізійна комісія (ревізор)   X
  Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
  Інше (зазначити)  
   
  У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
   
  У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
   
  4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
   
  Склад наглядової ради (за наявності)?
    Кількість осіб
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
   
  Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
    Так Ні
  З питань аудиту   X
  З питань призначень   X
  З винагород   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
   
  Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
   
  Персональний склад наглядової ради
   
  Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
  Так Ні
   
  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (зазначити)
   
    X
   
  Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
   
   
  Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть)  
         
   
  Інформація про виконавчий орган
   
  Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
   
  Примітки
   
   
  5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
   
  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
  Кількість членів ревізійної комісії 1осіб.
  Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4
   
  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ні ні так ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
  Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні так ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
  Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні
   
  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так
   
  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так
   
  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів   X
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган   X
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку X  
  Інше (запишіть)  
         
   
  Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності так так так ні так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні так ні ні ні
  Інформація про склад органів управління товариства ні так ні ні ні
  Статут та внутрішні документи так ні ні ні ні
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення так ні ні ні ні
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні ні ні ні
   
  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так
   
  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік   X
  Частіше ніж раз на рік   X
   
  Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (зазначити)  
         
   
  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
    Так Ні
  З власної ініціативи   X
  За дорученням загальних зборів X  
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
  Інше (зазначити)  
         
   
  6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
   
  № з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
  1 Савков Ярослав Дмитрович 2641913876 53,271
  2 Матюшенко Володимир Iванович 1682602735 18,6915
  3 Клименко Iгор Миколайович 2511310194 10,5919
   
  7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
   
  Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
   
  8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
  Загальними зборами акцiонерiв
   
  9) повноваження посадових осіб емітента
  Поточнна фiнансово-господарська дiяльнiсть
   
  10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
  В процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Iнтермаркет" не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далi - Закон № 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння.  Вважаю, що наведена в цьому звiтi iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.
   
  Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
   
   
   

  VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейовані іменні
               
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  Прості іменні Привілейовані іменні
  Клименко Iгор Миколайович 34 10,5919 34 0
  Матюшенко Володимир Iванович 60 18,6916 60 0
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53,27101 171 0
  Архангельський Вiктор Юрiйович 26 8,09969 26 0
  Павлiченко Геннадiй Аркадiйович 30 9,3458 30 0
  Усього 321 100 321 0

  XI. Відомості про цінні папери емітента
  1. Інформація про випуски акцій емітента
  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  05.01.2000 62/06/1/11 Житомирське територiальне управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16 050 100
  Опис немає

  8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
   
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  1 2 3 4 5
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53,27101 171 0
  Усього 171 53,27101 171 0

   
  XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
    будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
    машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
    транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
    інші 0 0 0 0 0 0
  2. Невиробничого призначення: 76,2 67 0 0 76,2 67
    будівлі та споруди 76,2 67 0 0 76,2 67
    машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
    транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
    інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
    інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 76,2 67 0 0 76,2 67
  Опис Гаражi
   
  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 1 360,3 1 337,8
  Статутний капітал (тис.грн) 16,05 16,05
  Скоригований статутний капітал (тис.грн) 16,05 16,05
  Опис розрахунок вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (рiшення №485 вiд 17.11.2004) та Додатка 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"
  Висновок Розрахунок вартостi чистих активiфв (1 360,3 тис. грн) бiльше скоригованого статутного капiталу ( 16,05 тис. грн). Це вiдповiдає вимогам ствттi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
         
   
  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
  Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 0 30.12.1899
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  немає 30.12.1899 0 X 30.12.1899
  Податкові зобов'язання X 0 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 549,4 X X
  Інші зобов'язання та забезпечення X 2,8 X X
  Усього зобов'язань та забезпечень X 552,2 X X
  Опис Основна сумма поворотна фiнансова допомога.
   
   
  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  суб'єкта малого підприємництва
    КОДИ
    Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
  Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Iнтермаркет" за ЄДРПОУ 20429538
  Територія Житомирська область, Корольовський р-н за КОАТУУ 1810136600
  Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
  Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
  Середня кількість працівників, осіб: 3
  Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
  Адреса, телефон: 10003, Житомирська обл., Житомир, 2 провулок Ливарний, 12, 0412
   
  1. Баланс
  на 31.12.2018 p.
  Форма №1-м
    Код за ДКУД 1801006
  Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи      
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби 1010 76,2 67
      первісна вартість 1011 541,1 541,1
      знос 1012 (464,9) (474,1)
  Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1576,2 1567
  II. Оборотні активи      
  Запаси: 1100 0 0
      у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 14,7
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 10,1 18,3
      у тому числі з податку на прибуток 1136 2,5 2,5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1327,3 1327,3
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 0,4 0
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1337,8 1360,3
  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2914 2927,3
             
   
  Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал      
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16,1 16,1
  Додатковий капітал 1410 0 0
  Резервний капітал 1415 5,5 5,5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2459,4 2353,5
  Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
  Усього за розділом I 1495 2481 2375,1
  II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  III. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
      товари, роботи, послуги 1615 24,6 0
      розрахунками з бюджетом 1620 0 0
      у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
      розрахунками зі страхування 1625 0,6 0,6
      розрахунками з оплати праці 1630 2,2 2,2
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 405,6 549,4
  Усього за розділом III 1695 433 552,2
  IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2914 2927,3

  2. Звіт про фінансові результати
  за 2018 р.
  Форма №2-м
    Код за ДКУД 1801007
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 23,3 0
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23,3 0
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
  Інші операційні витрати 2180 (82,6) (94,1)
  Інші витрати 2270 (46,6) (47,1)
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (129,2) (141,2)
  Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -105,9 -141,2
  Податок на прибуток 2300 (0) (0)
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -105,9 -141,2
             
   
  Керівник                                            Савков Я.Д.
   
  Головний бухгалтер                         Павлiченко Ж.О.
   


  Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
  Генеральний директор       Савков Ярослав Дмитрович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 24.04.2019
  (дата)

  Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2018 рік

  I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Організаційно-правова форма
  Акціонерне товариство
  3. Код за ЄДРПОУ
  20429538
  4. Місцезнаходження
  Житомирська , Богунський, 10003, м.Житомир, провул. 2-й Ливарний, 12,
  5. Міжміський код, телефон та факс
  (412) 418-491, (412) 418-491,
  6. Електронна поштова адреса
  intermarket@ukrроst.ua

  II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

  1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2019
    (дата)
  2. Річна інформація опублікована у      
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
  3. Річна інформація розміщена на власній сторінці intermarket.sytto.com в мережі Інтернет 24.04.2019
    (адреса сторінки)   (дата)

  Зміст

  1. Основні відомості про емітента X
  2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
  5. Інформація про рейтингове агентство  
  6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
  7. Інформація про посадових осіб емітента:
  1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
  8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
  9. Інформація про загальні збори акціонерів  
  10. Інформація про дивіденди  
  11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
  12. Відомості про цінні папери емітента:
  1) інформація про випуски акцій емітента X
  2) інформація про облігації емітента  
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  4) інформація про похідні цінні папери  
  5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
  13. Опис бізнесу  
  14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
  6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
  7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
  8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
  15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
  16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
  17. Інформація про стан корпоративного управління X
  18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
  23. Основні відомості про ФОН  
  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
  27. Правила ФОН  
  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
  29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
  30. Річна фінансова звітність X
  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
  32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
  33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
  34. Примітки
  До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл 1. Органи управлiння товариства- акцiонернi товариства не заповнюють дану iнформацiю. Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що пiдприємством не одержувались будь-якi лiцензiї (дозволи). Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi юридичних осiб. Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi вiдсутня. Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", товариству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) для приватних Товариств не заповнюється. Роздiл 9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнюється тому, що товариство у звiтному перiодi не проводило загальних зборiв. Роздiл 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Роздiл 11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - приватнi акцiонернi товариства не заповнюють. Роздiл 12. Вiдсутнi вiдомостi про цiннi папери емiтента, а саме: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не здiйснювався 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що товариство не викупало акцiї власного випуску. Роздiл 13. Опис бiзнесу - приватнi акцiонерi товариства роздiл не заповнюють. Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому, що такi рiшення вiдсутнi. Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не випускалися. Роздiл 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. Роздiл 17. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, Товариство не є фiнансовою установою. Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - через вiдсутнiсть таких даних. 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - через вiдсутнiсть таких даних. 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - через вiдсутнiсть таких даних. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. 29. Текст аудиторського висновку (звiту) не заповнюється для приватних Товариств. Роздiл 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв не заповнюється тому, що Товариство не готує фiнансову звiтнiсть складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв . Роздiл 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що у пiдприємства немає боргових цiнних паперiв. Роздiл 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi. У звiтному 2017 роцi Товариство не здiйснювало виробничої дiяльностi.

  III. Основні відомості про емітента

  1. Повне найменування
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
  ААБ № 310575
  3. Дата проведення державної реєстрації
  11.05.1995
  4. Територія (область)
  Житомирська
  5. Статутний капітал (грн)
  16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
  0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
  0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
  3
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
  46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
  63.99 НАДАННЯ IНШИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. I. У.
  74.90 IНША ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, Н. В. I. У.
  10. Органи управління підприємства
  Акцiонернi товариства не заповнюють
  11. Банки, що обслуговують емітента:
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
  334851
  3) поточний рахунок
  26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  5) МФО банку
  334851
  6) поточний рахунок
  26003962498075

  V. Інформація про посадових осіб емітента

  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  1) посада*
  Генеральний директор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Савков Ярослав Дмитрович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  вища
  6) стаж роботи (років)**
  28
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Генеральний директор ПрАТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  22.07.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Генеральний директор Товариства здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, внутрiшнiми нормативними актами, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Генеральний директор без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном, з громадянами, вiдповiдає за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає та звiльняє працiвникiв та вирiшує iншi питання в межах та порядку, визначених Статутом До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдноситься вирiшення таких питань, як: 1) Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 2) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 3) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. 4) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 5) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. 6) Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 7) Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 8) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 9) Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 11) Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 12) Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв. 12) Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. 13) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. 14) Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 15) Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Генерального директора виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу - 8,4 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ"Юнiгран"(код ЄДРПОУ 24584514) м.Київ вул.Михайлiвська,20-В. Попередня посада - голова правлiння АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Головний бухгалтер
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Павлiченко Жанна Олександрiвна
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  21
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  бухгалтерПрАТ "Iнтермаркет", головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  15.06.2011 без термiна
  9) Опис
  Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера становить - 4,0 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 21 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Ревiзор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Матюшенко Володимир Iванович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1946
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  52
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Директор "Житомирського державного центра науки, iнновацiй та iнформатизацiї"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  17.05.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Ревiз проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам та Генеральному директору Товариства. Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзора з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв акцiонерного Товариства або положенням про Ревiзора. Винагорода за виконання обов'язкiв Ревiзора не передбачена. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Посадова особа обiймала посаду директора Житомирського Центр науки iновацiї та iнформатизацiї, iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає, на даний час пенсфонер. Загальний стаж роботи - 52 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович д/н 171 53.27102803738 171 0 0 0
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна д/н 0 0 0 0 0 0
  Ревiзор Матюшенко Володимир Iванович д/н 60 18.69158878505 60 0 0 0
  Усього 231 71.96261682243 231 0 0 0

  VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53.27102803738 171 0
  Матюшенко Володимир Iванович 60 18.69158878505 60 0
  Клименко Iгор Миколайович 34 10.59190031153 34 0
  Усього 265 82.554517133956 265 0

  *Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
  **Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

  X. Відомості про цінні папери емітента

  1. Інформація про випуски акцій

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  22.07.2011 62/06/1/11 ДКЦПФР Житомирське територiальне управлiння UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16050 100
  Опис У звiтному перiодi торгiвля ЦП на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй або iнших цiнних паперiв за звiтний перiод не приймалось. Рiшення про викуп акцiй власного випуску у 2016 роцi не приймалось.
   

  XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 76.2 67.0 0 0 76.2 67.0
  будівлі та споруди 76.2 67.0 0 0 76.2 67.0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 76.2 67.0 0 0 76.2 67.0
  Опис Власнi основнi засоби (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 67.0тис. грн., первiсною вартiстю 541,1 тис. грн. та накопиченим зносом 474,1 тис. грн., якi класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ за собiвартiстю придбання по iнвентарних об'єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. Знос (амортизацiя) ОЗ нараховується згiдно ст. 138 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) прямолiнiйним методом з врахуванням строку корисного використання i вiдображається на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 474,1 тис. грн. зносу ОЗ. За даними бухгалтерського облiку впродовж 2018 року вибуло (списано по причинi 100 % зносу) ОЗ первiсною вартiстю 9,2 тис. грн., придбання ОЗ не було.

  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2481.0 2375.1
  Статутний капітал (тис. грн.) 16.1 16.1
  Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.1 16.1
  Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
  Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2481,0 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(16.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

  Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  Податкові зобов'язання X 0 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
  Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
  Усього зобов’язань та забезпечень X 552.2 X X
  Опис: Поточнi зобов'язання в сумi 552,2 тис. грн. оцiненi за сумою погашення. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ № 20 вiд 31.01.2000 р. та власної облiкової полiтики. Впродовж 2018 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 195,8 тис грн., або в 2,7 рази, що вважається негативною тенденцiєю. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0 тис. грн.; - за розрахунками iз страхування - 0,6 тис. грн.; - за розрахунками з оплати працi - 2,2 тис. грн.; - iншої поточної заборгованостi - 549,4 тис. грн. Визнанi товариством зобов'язання та їх структура вiдображенi в звiтностi в цiлому достовiрно (розподiленi за термiнами погашення на довгостроковi та короткостроковi). Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на їх погашення, що зменшить економiчнi вигоди. Визнана пiдприємством кредиторська заборгованiсть являється поточною, прострочена заборгованiсть по соцiальному страхуванню та з оплати працi на дату балансу вiдсутня.

  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Еталон"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 41000913
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10003, Україна, м. Житомир, вул.Київська,74, кв.58.
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4693 01.10.2018
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №007096
  27.10.1999
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 11.04.2019
  15.04.2019
  Думка аудитора*** негативна
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ «Iнтермаркет» за 2018 рiк, є вимоги ст.40-1 Закону № 3480. Згiдно вимог п.69(g) МСЗНВ 3000 вiдповiдальнiсть Товариства викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями» нашого Звiту незалежного аудитора, нашу ж вiдповiдальнiсть викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора» цього Звiту.
  Згiдно вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесi виконання завдання ми дотримувалися вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадили комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. А вiдповiдно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися вимог незалежностi та iнших вимог, викладених в Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та в Законi України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258), якi ґрунтуються на фундаментальних принципах чесностi, об’єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
  Вважаю, що отриманi в процесi виконання завдання аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
  Номер та дата договору на проведення аудиту 15
  12.10.2017
  Дата початку та дата закінчення аудиту 12.10.2017
  08.02.2018
  Дата аудиторського висновку (звіту) 08.02.2018
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  

  * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Еталон"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 41000913
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10003,Україна м.Житомир,вул Київська,74 кв 58
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4693 27.10.1999
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 007096 А бестроковий
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 4693
  01.10.2018
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 11.04.2019
  15.04.2019
  Думка аудитора***  
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
  Номер та дата договору на проведення аудиту б/н
  11.04.2019
  Дата початку та дата закінчення аудиту 11.04.2019
  15.04.2019
  Дата аудиторського висновку (звіту) 15.04.2019
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
  Текст аудиторського висновку (звіту)  
  Аудиторкою ПП «Еталон» здiйснено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства мiжнародної торгової фiрми «Iнтермаркет» (далi – ПрАТ «Iнтермаркет», Товариство, Компанiя), складеної за П(С)БО-25 станом на 31.12.2018 року, яка являється повним комплектом фiнансової звiтностi суб’єкта малого пiдприємництва, а саме:
  •Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року ( форма №1-м);
  •Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк (форма №2-м).
  Концептуальною основою складання та подання цiєї фiнансової звiтностi являються нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (далi – П(С)БО). Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам Складання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi регламентується МСА №700.У зв"язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №7025"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".
  В процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ «Iнтермаркет» не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далi - Закон № 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння. Вважаю, що наведена в цьому звiтi iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.
  В процесi виконання необхiдних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ «Iнтермаркет» не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далi - Закон № 3480) щодо Звiту про корпоративне управлiння. Вважаю, що наведена в цьому звiтi iнформацiя стосовно основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства, перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства та повноважень посадових осiб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у вiдповiднiсть до зазначених вимог.
  -
  -

  * Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  Інформація про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
  1 2018 0 0
  2 2016 0 0
  3 0 0 0

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
  Акціонери   X
  Депозитарна установа   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

    Так Ні
  Підняттям карток X  
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Заочна форма голосування у звiтному роцi не застосовувалася. Ні

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

    Так Ні
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган   X
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Савков Ярослав Дмитрович
  Інше (зазначити) немає
  У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому на чергових зборiв
  У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
  Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

  Чи проводила наглядова рада самооцінку?

    Так Ні
  Складу   X
  Організації   X
  Діяльності   X
  Інше (запишить) Нi не отримувало.

  Наглядова рада не створена

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

    Так Ні
  Стратегічного планування   X
  Аудиторський   X
  З питань призначень і винагород   X
  Інвестиційний   X
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена

  Наглядова рада не створена
  Наглядова рада не створена

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (запишіть): Наглядова рада не створена   X

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


  кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
  Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
  Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів X  
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган X  
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку   X
  Інше (запишіть): немає

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
  Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
  Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Так
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Так
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік X  
  Частіше ніж раз на рік   X

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (запишіть) немає

  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

  З якої причини було змінено аудитора?

    Так Ні
  Не задовольняв професійний рівень   X
  Не задовольняли умови договору з аудитором   X
  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
  Інше (запишіть) Товариство аудитора не змiнювало

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

    Так Ні
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Наглядова рада   X
  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
  Стороння компанія або сторонній консультант   X
  Перевірки не проводились   X
  Інше (запишіть) Аудитор перевiрила фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi.

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

    Так Ні
  З власної ініціативи X  
  За дорученням загальних зборів   X
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
  Інше (запишіть) немає

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
  Випуск акцій   X
  Випуск депозитарних розписок   X
  Випуск облігацій   X
  Кредити банків   X
  Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
  Інше (запишіть): немає    

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
  Так, плануємо розпочати переговори  
  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
  Не визначились X

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: генеральним директором
  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
  немає


  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


        КОДИ
      Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
  Підприємство Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет" за ЄДРПОУ 20429538
  Територія   за КОАТУУ 1810136300
  Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
  Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
  Середня кількість працівників    
  Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
  Адреса, телефон 10003 Житомирська область м.Житомир провул. 2-й Ливарний, 12, (412) 418-491 / 418-365  

  Форма № 1-м
  1. Баланс
  на 31.12.2018 р.

  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби: 1010 76.2 67.0
  - первісна вартість 1011 541.1 541.1
  - знос 1012 ( 464.9 ) ( 474.1 )
  Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1576.2 1567.0
  II. Оборотні активи
  Запаси 1100 0 0
  - у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 14.7
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 10.1 18.3
  - у тому числі податок на прибуток 1136 2.5 2.5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1327.3 1327.3
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 0.4 0
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1337.8 1360.3
  ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2914.0 2927.3

  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.1 16.1
  Додатковий капітал 1410 0 0
  Резервний капітал 1415 5.5 5.5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2459.4 2353.5
  Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
  Усього за розділом I 1495 2481.0 2375.1
  II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  ІІІ. Поточні зобов’язання
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
  - товари, роботи, послуги 1615 24.6 0
  розрахунками з бюджетом 1620 0 0
  у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
  - зі страхування 1625 0.6 0.6
  - з оплати праці 1630 2.2 2.2
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 405.6 549.4
  Усього за розділом IІІ 1695 433.0 552.2
  ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2914.0 2927.3
  2. Звіт про фінансові результати
  за 12 місяців р.
  Форма N 2-м

  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 23.3 0
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23.3 0
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
  Інші операційні витрати 2180 ( 82.6 ) ( 94.1 )
  Інші витрати 2270 ( 46.6 ) ( 47.1 )
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 129.2 ) ( 141.2 )
  Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -105.9 -141.2
  Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -105.9 -141.2


  Примітки до балансу немає
  Примітки до звіту про фінансові результати немає
  Керівник Савков Ярослав Дмитрович
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна  Звіт про корпоративне  управління
  приватного акціонерного товариства
  міжнародної торгової фірми «Інтермаркет»
  код за ЄДРПОУ 20429538

   

  1.     Інформація щодо наявності  кодексу корпоративного управління

   

  Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) приватного акціонерного товариства міжнародної торгової фірми «Інтермаркет» (далі –ПрАТ «Інтермаркет», Товариство)розроблений відповідно до чинного законодавства України та Керівних принципів ОЕСР з корпоративного управління для юридичних осіб, а також положень Статуту Товариства та затверджений Генеральним директором ПрАТ «Інтермаркет».
  1.2. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов’язань, заснованих на інтересах акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.
  1.3.  Метою прийняття Кодексу є впровадження в діяльність Товариства відповідних норм та правил корпоративного управління, що застосовуються в міжнародній практиці, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартів етичної поведінки задля:
  ·         створення необхідних умов досягнення основної мети діяльності Товариства - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності;
  ·          встановлення стратегічних цілей та завдань Товариства;
  ·         досягнення балансу інтересів акціонерів Товариства, органів управління, працівників Товариства та інших зацікавлених осіб;
  ·         захисту прав акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
  ·         забезпечення прозорості діяльності Товариства;
  ·         сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
  ·         підвищення ефективності використання капіталу та діяльності Товариства;
  ·         врахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення Товариством діяльності на благо суспільства.
   
  1.4. Дотримання положень Кодексу забезпечить прозорість ведення господарської діяльності Товариства, відповідальність органів Товариства та виконання зобов’язань Товариства при здійсненні господарської діяльності через належне функціонування органів Товариства, ефективний внутрішній контроль, транспарентність, чітке визначення прав і обов’язків органів  Товариства, акціонерів та зацікавлених осіб.

   

  1. Інформація щодо відхилень від положень
  кодексу корпоративного управління
   
  Відхилення від положень кодексу корпоративного управління відсутні.
   
   
   
   
  3. Чергові загальні збори акціонерів
   
  В 2018 році чергові річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Інтермаркет»  не скликалися.
   

  4. Інформація про  виконавчий орган Товариства

   
  ·        Одноосібнимвиконавчим органомТовариства,щоздійснюєуправління йогопоточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів є генеральний директор Товариства.Права та обов’язки директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства, іншими чинними нормативними актами, СтатутомПрАТ «Інтермаркет.
  Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Рішення щодо обрання генерального директора приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах  акціонерів.
  Станом на дату складання цього Звіту до складу Виконавчого органу входять:
  ·      Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович, обраний Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2016 року (Протокол чергових загальних зборів  акціонерів №20 від 22 квітня 2016 року) терміном на 5 років.
   
  5.Опис  основниххарактеристиксистемвнутрішнього

  контролюіуправління ризиками

   

  Внутрішній контроль  проводиться Ревізійною комісією за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють разом більш, ніж 10% голосів. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненнівнутрішньогоконтролювикористовуютьсярізніметоди,яківключаютьвсебе такі елементи,як:
  1)      бухгалтерський фінансовий облік(інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
  2)      бухгалтерськийуправлінськийоблік(розподілобов'язків,нормуваннявитрат);
  3)      аудит, контроль,    ревізія     (перевірка     документів,     перевірка     вірності  арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження іпростежування).
  Всі  перераховані  вище  методи  становлять  єдину  систему  і  використовуються  в  цілях управлінняпідприємством.
  Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
  Основніфінансовіінструментипідприємства,якінесутьвсобіфінансовіризики,включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовимризикам:
  -  ринковийризик:змінинаринкуможутьістотновплинутинаактиви/зобов'язання.
  Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
  - ризиквтратиліквідності:товариствоможеневиконатисвоїхзобов’язаньзпричини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, можебутизмушенепродатисвоїактивизабільшнизькоюціною,ніжїхнясправедлива вартість,зметоюпогашеннязобов'язань;
  - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами(дебіторами).
  Ринковий ризик
   
  Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не маєкредитів.
   
  Ризик втрати ліквідності
   
  Товариствоперіодичнопроводитьмоніторингпоказниківліквідностітавживаєзаходів,для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторськоюзаборгованістютаіншимифінансовимиактивами,атакожпрогнозніпотоки грошовихкоштіввідопераційноїдіяльності.
   
  Кредитний ризик
   
  Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитнийризикрегулярноконтролюється.Управліннякредитнимризикомздійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.
  Крімзазначенихвище,суттєвийвпливнадіяльністьТоваристваможутьматитакізовнішні ризики,як:
  –     нестабільність, суперечливістьзаконодавства;
  –     непередбачені дії державнихорганів;
  –     нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)політики;
  –     непередбаченазмінакон'юнктуривнутрішньогоізовнішньогоринку;
  –     непередбачені діїконкурентів.
  Службивнутрішньогоконтролютауправлінняризикаминестворено.Менеджментприймає рішеннязмінімізаціїризиків,опираючисьнавласнізнаннятадосвід,тазастосовуючинаявні ресурси.
   

  6.Перелікосіб,якіпрямоабоопосередковано

  євласникамизначногопакета акцій

   

  За наданою депозитарієм в особі ПАТ «Національний депозитарій України» м. Київ (код ЄДРПОУ 30370711) інформацією на дату балансу нараховується 3 акціонери, в т.ч.:
  Ø  3 акціонерів – фізичні особи, яким належить 82,5545 % акцій;
         Володарями частки понад 5 % статутного капіталуявляються:
   
  № з/п Акціонер Придбана кількість акцій, штук Сплачена сума, грн. Частка в СК, %
  1. Клименко Ігор Миколайович 34 1700,00 10,5919
  2. Матюшенко Володимир Іванович 60 3000,00 18,6916
  3. Савков Ярослав Дмитрович 171 8550,00 53,2710
  4. Архангельський Віктор Юрійович 26 1300,00 8,09969
  5. Павліченко Геннадій Аркадійович 30 1500,00 9,34580
  Разом: 321 16050,00 100,0%
   
  Власників цінних паперів з особливими правами контролю Товариство не має. Будь-яких операцій з власними акціями Товариством не здійснювалось.
   

                                       

   

                               7.Інформаціяпрообмеженняправучастіта голосування

                                    акціонерівназагальних зборах акціонерівТовариства

   

  За даними останнього реєстру власники голосуючихакцій в ПрАТ «Інтермаркет» відсутні.
  Це означає, що власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарнійустанові.Томувідповіднодоп.10ПрикінцевихтаперехіднихположеньЗакону України«ПродепозитарнусистемуУкраїни»таЛистаНаціональноїкомісіїзціннихпаперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначеннікворумутаприголосуванніворганахемітента.Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
   

  8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

   

  Згідноп.8.57Статутупосадовимиособамиорганівуправління ПрАТ «Інтермаркет» єгенеральний директор та ревізор.
  Статутом передбачено, що Ревізор обирається загальними зборами акціонерів у кількості3членівтерміномна3роки. Рішення щодо обрання Ревізора приймається загальнимизборамишляхом кумулятивного голосування акціонерів,якізареєструвалисядляучастіу загальнихзборахтаєвласникамиголосуючихзцьогопитанняакцій.
  Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п.8.68 Статуту).
  Генеральний директор обирається (призначається) загальними зборами терміном на 5 (п’ять) років, причому одна і та ж особа може обиратися (призначатися) неодноразово. Припиненняповноваженьдиректора євиключноюкомпетенцією загальних зборів (п. 8.59 Статуту).
   
  п.8.60 Статуту передбачено, що ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах строкомна3 (три) років.Повноваженняревізораприпиняютьсязарішеннямзагальнихзборівакціонерів (п. 8.68 Статуту).
   

  9. Повноваження посадових осіб Товариства

   

  Посадові особи органів Товариства-фізичні особи-Генеральний директор Товариства, Ревізор  (п.10.1Статуту):

  До компетенції посадових осіб Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирішення загальними зборами акціонерів. Згідно п.8.57 статуту до виключної компетенції органів управління серед інших питань належать і такі:

  1)      Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси;

  2)      Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства;

  3)      Здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства та призначати уповноваженого представника;

  4)      Проводити переговори та вчиняти правочини(укладати договори,угоди та коштами і майном Товариства;

  5)      Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
  6)      Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
  7)      Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
  8)      Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.
  9)      Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
  10)  Підписувати доручення  та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
  11)  Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
  12)  В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.
  13)  Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
  14)  Видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників Товариства.
  15)    Вирішує питання щодо видачі Товариством поручительств та гарантій,одержання кредитів, надання і отримання позик, укладення кредитних договорів, договорів позики та застави майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.
  16)  Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали.
  17)  Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
  18)  Визначає напрямки діяльності Товариства.
  19)  Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.
  20)  Розглядає штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.
  21)  Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб’єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження  Загальним зборам Товариства.
  22)  Розробляє та  затверджує   внутрішні нормативні документи Товариства.
  23)  Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.
  24)  Укладає та виконує колективний договір, призначає та відкликає  осіб, які беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору.
   
  Згідно п.8.60. Статуту РЕВІЗОР  обирається Загальними зборами терміном на 3 роки. Права та обов’язки  Ревізора:
  1)      Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізором. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, з власної ініціативи Ревізора або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
  2)          Ревізор підзвітний Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізор надає Загальним зборам та Генеральному директору Товариства.
  3)          Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
  4)          Ревізор обирається Загальними зборами без застосування кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.
  5)          Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізора з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства  або положенням про Ревізора.
         Не можуть бути Ревізором:
  1) Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  2) Особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства,
  3) Особи, які мають сімейні стосунки з головним бухгалтером та Генеральним директором Товариства.
        Ревізор  не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
   
  ІІ.  Результати діяльності Товариства
   
  Правильно обрана стратегія виробництва та належні обсяги випуску продукції забезпечують бажані обсяги реалізації та фінансові результати – прибутки, відповідні масштабам цієї діяльності.
  Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану підприємства на 31 грудня 2018 року з врахуванням динаміки його змін, які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства за 2 останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства.
   
  2.1 Основні показники фінансового стану ПрАТ «Інтермаркет»
   
  При підготовці річної фінансової звітності за 2018 рік нами застосовано принцип безперервності діяльності підприємства, як фундаментального. Щоб з’ясувати доречність застосування принципу безперервності необхідно визначити реальність фінансового стану підприємства на кінець 2018 року шляхом проведення фінансового аналізу за 2 останні роки і виключити ймовірність (можливість) банкрутства Товариства, як важливого чинника появи значних сумнівів в здатності суб’єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність.
   Аналіз фінансового стану передбачає також оцінку активів та пасивів балансу. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи, які, як відомо, в узагальненому грошовому виразі відображають стан і розміщення засобів (майна) підприємства, а в пасиві – джерела їх утворення.
  Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов’язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна.
  Оскільки робочий капітал має позитивне значення (сума оборотних активів перевищує суму його поточних зобов’язань на 808,1 тис. грн. або в 2,5 рази), навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець року є цілком задовільною.
   
   
  Показники
  Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Опти-мальне значення Зміни за рік  (+ / -)
  Коефіцієнт ліквідності загальний (покриття) Кзл = оборотні активи / поточні зобов’язання (ПЗ)  
  Ф1 р. 1195 / р.1695
   
  3,090
   
  2,463
   
  >1,0-2,0
   
  -0,627 або на 20,3 %
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кла = поточні фінансові інвестиції + грошові кошти / поточні зобов’язання Ф1 (р.1160 + р.1165) / р.1695 0,0009 0 > 0,2 -0,0009
  Коефіцієнт фінансової стійкості (або автономії, незалежності) Кфс= власний капітал / Вартість майна (підсумок активу балансу) Ф1 р.1495 /  р.1900 0,851 0,811 > 0,5 -0,040 або на 4,7%
  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (фінансування  чи  структури капіталу) (ф.1 р.1595+р.1695 / ф.1 р.1495) – 0,175 0,232 <  0,5 +0,057 або 32,9 %
  Чистий обіговий (робочий) капітал (ф. 1 р.1195 – р.1695) 904,8 808,1 > 0 -96,7 або на 10,7 %
  Коефіцієнт рентабельності активів Кра= чистий прибуток підприємства / Середньорічна вартість активів Ф2 (р.2350/ (р.1300 гр.3 + гр.4) /  2 Від’ємне значення Від’ємне значення > 0 Не розрахо-вується
   
  Аналіз ліквідності підприємстваозначає здатність перетворити актив на гроші швидко та без втрат його ринкової вартості.
  Загальний коефіцієнт ліквідності (покриття) на кінець року високий і перебуває поза межами оптимального значення. Це означає, що кожна гривня боргів покривається 2,463 грн. оборотних засобів при мінімальному показнику 1,0 і Товариство має достатній рівень забезпечення ресурсами для погашення першочергових боргів.
  Показник абсолютної (грошової) ліквідностіхарактеризує негайну готовність погасити наявні борги найліквіднішими активами (грошовими коштами). Це найжорсткіший критерій ліквідності і якщо він менший 0,2 (20%), то підприємство вважається неплатоспроможним. Розраховані параметри (нульовий показник) свідчать про катастрофічну нестачу грошових коштів і неплатоспроможність Товариства на дату балансу.
   
  Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємствахарактеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел  фінансування діяльності.Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує його платоспроможність.
  Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневруванням його робочого капіталу(РК), який часто порівнюють з кровоносною системою людини. Його наявність означає, що товариство здатне погасити власні поточні борги і має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. А зменшення робочого капіталу свідчить про достатність фінансових ресурсів як для погашення боргів, так і для  інвестування у виробництво.
  Фінансовий коефіцієнт автономії (незалежності)визначає концентрацію власного капіталу в загальній сумі ресурсів Товариства, авансованих у його діяльність. Якщо частка власного капіталу більша 50%, підприємство швидше подолає несприятливі ситуації і вважається фінансово стійким. Це суттєво знижує фінансовий ризик для інвесторів. Коефіцієнт автономії впродовж року зменшився, проте залишається високим, що свідчить про незалежність підприємства від залучених коштів. Цю думку підтверджує і коефіцієнт фінансування, який відображає ступінь залежності від кредиторів та зовнішніх інвесторів і є значно меншим оптимального показника (його оптимальне значення є меншим 0,5-1,0 з тенденцією до зменшення), адже для цього показника що менше, то краще.
  Коефіцієнт рентабельності активіврозраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів (господарських засобів). Результати діяльності підприємства виявилися негативними, тобто підприємство одержало збитки. Це свідчить про неефективність господарської діяльності підприємства впродовж 2018 року та відсутність віддачі авансованих в цю діяльність коштів. 
  Розраховані показники фінансового стану на кінець року характеризуються досить однозначно – практично всі вони погіршились, але окремі з них (наприклад, показники фінансової стійкості) ще залишаються на відносно пристойному рівні завдяки досягнутому високому економічному потенціалу підприємства в минулі роки. ХочТовариство теоретично не залежить від залучених коштів, наразі практично воно являється неплатоспроможним.
  Не зважаючи на викладене вище, вважаємо, що в перспективі існує ймовірність діяльності Товариства, адже власники не мають намірів щодо припинення діяльності ПрАТ «Інтермаркет» в найближчому майбутньому. Крім того, Товариство ще має в своєму розпорядженні достатньо активів, які при ефективнішому їх використанні значно покращать підсумковий фінансовий стан підприємства.
   
                    
  Генеральний директор                                                   Я.Д.Савков
   
   Головний бухгалтер                                                                  Ж.О. Павліченко

   

   

  Приватне акціонерне товариство міжнародна торгова фірма «ІНТЕРМАРКЕТ»

  повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18  квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, в приміщенні офісу товариства.
  Порядок денний:
  1. Звіт   про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за  2013роки.
  2.  Звіт та висновки ревізора.
  3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду   звіту  генерального директора та   звіту   ревізора.
  5. Про розподіл прибутку і збитків за звітний період.
  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2014року з 09.00 до  09.45  за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
  Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
  Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
  - до дати проведення загальних зборів – м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, з 8 квітня 2014року  у робочі дні з 15-00 до 16-00 години;
  -  у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
  Довідки за телефонами: (0412) 418-491, 418-365.
   

   

  Контакты
  Телефон:(0412) 418-491
  Факс:(0412) 418-365
  Физический адрес:Житомир, 2-гий провулок Ливарний,12
  Карта
  Авторизация
  Email:
  Пароль: