Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
  Генеральний директор       Савков Ярослав Дмитрович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 10.04.2018
  (дата)

  Річна інформація емітента цінних паперів
  за 2017 рік

  I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Організаційно-правова форма
  Акціонерне товариство
  3. Код за ЄДРПОУ
  20429538
  4. Місцезнаходження
  Житомирська , Богунський, 10003, м.Житомир, провул. 2-й Ливарний, 12,
  5. Міжміський код, телефон та факс
  (412) 418-491, 418-365 (412) 418-491, 418-365
  6. Електронна поштова адреса
  intermarket@ukrроst.ua

  II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

  1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2018
    (дата)
  2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 67(2572)   07.04.2018
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
  3. Річна інформація розміщена на власній сторінці intermarket.sytto.com в мережі Інтернет 05.04.2018
    (адреса сторінки)   (дата)

  Зміст

  1. Основні відомості про емітента X
  2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
  5. Інформація про рейтингове агентство  
  6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
  7. Інформація про посадових осіб емітента:
  1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
  8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
  9. Інформація про загальні збори акціонерів  
  10. Інформація про дивіденди  
  11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
  12. Відомості про цінні папери емітента:
  1) інформація про випуски акцій емітента X
  2) інформація про облігації емітента  
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  4) інформація про похідні цінні папери  
  5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
  13. Опис бізнесу  
  14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
  6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
  7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
  8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
  15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
  16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
  17. Інформація про стан корпоративного управління X
  18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
  23. Основні відомості про ФОН  
  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
  27. Правила ФОН  
  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
  29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
  30. Річна фінансова звітність X
  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
  32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
  33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
  34. Примітки
  До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл 1. Органи управлiння товариства- акцiонернi товариства не заповнюють дану iнформацiю. Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що пiдприємством не одержувались будь-якi лiцензiї (дозволи). Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi юридичних осiб. Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi вiдсутня. Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", товариству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) для приватних Товариств не заповнюється. Роздiл 9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнюється тому, що товариство у звiтному перiодi не проводило загальних зборiв. Роздiл 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Роздiл 11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - приватнi акцiонернi товариства не заповнюють. Роздiл 12. Вiдсутнi вiдомостi про цiннi папери емiтента, а саме: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не здiйснювався 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що товариство не викупало акцiї власного випуску. Роздiл 13. Опис бiзнесу - приватнi акцiонерi товариства роздiл не заповнюють. Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому, що такi рiшення вiдсутнi. Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не випускалися. Роздiл 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. Роздiл 17. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, Товариство не є фiнансовою установою. Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - через вiдсутнiсть таких даних. 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - через вiдсутнiсть таких даних. 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - через вiдсутнiсть таких даних. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. 29. Текст аудиторського висновку (звiту) не заповнюється для приватних Товариств. Роздiл 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв не заповнюється тому, що Товариство не готує фiнансову звiтнiсть складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв . Роздiл 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що у пiдприємства немає боргових цiнних паперiв. Роздiл 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi. У звiтному 2017 роцi Товариство не здiйснювало виробничої дiяльностi.

  III. Основні відомості про емітента

  1. Повне найменування
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
  ААБ № 310575
  3. Дата проведення державної реєстрації
  11.05.1995
  4. Територія (область)
  Житомирська
  5. Статутний капітал (грн)
  16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
  0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
  0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
  3
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
  46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
  63.99 НАДАННЯ IНШИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. I. У.
  74.90 IНША ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, Н. В. I. У.
  10. Органи управління підприємства
  Акцiонернi товариства не заповнюють
  11. Банки, що обслуговують емітента:
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
  334851
  3) поточний рахунок
  26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  5) МФО банку
  334851
  6) поточний рахунок
  26003962498075

  V. Інформація про посадових осіб емітента

  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  1) посада*
  Генеральний директор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Савков Ярослав Дмитрович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  вища
  6) стаж роботи (років)**
  28
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Генеральний директор ПрАТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  22.07.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Генеральний директор Товариства здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, внутрiшнiми нормативними актами, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Генеральний директор без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном, з громадянами, вiдповiдає за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає та звiльняє працiвникiв та вирiшує iншi питання в межах та порядку, визначених Статутом До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдноситься вирiшення таких питань, як: 1) Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 2) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 3) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. 4) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 5) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. 6) Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 7) Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 8) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 9) Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 11) Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 12) Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв. 12) Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. 13) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. 14) Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 15) Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Генерального директора виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу - 8,4 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ"Юнiгран"(код ЄДРПОУ 24584514) м.Київ вул.Михайлiвська,20-В. Попередня посада - голова правлiння АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Головний бухгалтер
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Павлiченко Жанна Олександрiвна
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  21
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  бухгалтерПрАТ "Iнтермаркет", головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  15.06.2011 без термiна
  9) Опис
  Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера становить - 4,0 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 21 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Ревiзор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Матюшенко Володимир Iванович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1946
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  52
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Директор "Житомирського державного центра науки, iнновацiй та iнформатизацiї"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  17.05.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Ревiз проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам та Генеральному директору Товариства. Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзора з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв акцiонерного Товариства або положенням про Ревiзора. Винагорода за виконання обов'язкiв Ревiзора не передбачена. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Посадова особа обiймала посаду директора Житомирського Центр науки iновацiї та iнформатизацiї, iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає, на даний час пенсфонер. Загальний стаж роботи - 52 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович д/н 171 53.27102803738 171 0 0 0
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна д/н 0 0 0 0 0 0
  Ревiзор Матюшенко Володимир Iванович д/н 60 18.69158878505 60 0 0 0
  Усього 231 71.96261682243 231 0 0 0

  VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53.27102803738 171 0
  Матюшенко Володимир Iванович 60 18.69158878505 60 0
  Клименко Iгор Миколайович 34 10.59190031153 34 0
  Усього 265 82.554517133956 265 0
  *Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
  **Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

  X. Відомості про цінні папери емітента

  1. Інформація про випуски акцій

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  22.07.2011 62/06/1/11 ДКЦПФР Житомирське територiальне управлiння UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16050 100
  Опис У звiтному перiодi торгiвля ЦП на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй або iнших цiнних паперiв за звiтний перiод не приймалось. Рiшення про викуп акцiй власного випуску у 2016 роцi не приймалось.
   

  XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  будівлі та споруди 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  Опис Власнi основнi засоби (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 76,2тис. грн., первiсною вартiстю 541,1 тис. грн. та накопиченим зносом 464,9 тис. грн., якi класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ за собiвартiстю придбання по iнвентарних об'єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. Знос (амортизацiя) ОЗ нараховується згiдно ст. 138 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) прямолiнiйним методом з врахуванням строку корисного використання i вiдображається на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 464,9 тис. грн. зносу ОЗ. За даними бухгалтерського облiку впродовж 2017 року вибуло (списано по причинi 100 % зносу) ОЗ первiсною вартiстю 9,1 тис. грн., придбання ОЗ не було. З метою оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розраховано такi показники: - ступiнь зношеностi ОЗ, який становить 0, 859 або 85,9 % первiсної вартостi ОЗ; - коефiцiєнт придатностi ОЗ - 0,158 % (15,8 %); - коефiцiєнт оновлення ОЗ дорiвнює 0; - коефiцiєнт вибуття - 0,141 (14,1 %). - Експрес-аналiз руху та технiчного стану ОЗ характеризує виробничий потенцiал пiдприємства i свiдчить, що коефiцiєнт вибуття ОЗ значно перевищує коефiцiєнт їх оновлення, що являється негативною тенденцiєю. Зауважимо, що в процесi експлуатацiї ОЗ зношуються i потребують iнтенсивного оновлення.

  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2481.0 2622.2
  Статутний капітал (тис. грн.) 16.1 16.1
  Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.1 16.1
  Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
  Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2481,0 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(16.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

  Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  Податкові зобов'язання X 0 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
  Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
  Усього зобов’язань та забезпечень X 433.0 X X
  Опис: Поточнi зобов'язання в сумi 433,0тис. грн. оцiненi за сумою погашення. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ № 20 вiд 31.01.2000 р. та власної облiкової полiтики. Впродовж 2016 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 195,8 тис грн., або в 2,7 рази, що вважається негативною тенденцiєю. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24,6 тис. грн.; - за розрахунками iз страхування - 0,6 тис. грн.; - за розрахунками з оплати працi - 2,2 тис. грн.; - iншої поточної заборгованостi - 405,6 тис. грн. Визнанi товариством зобов'язання та їх структура вiдображенi в звiтностi в цiлому достовiрно (розподiленi за термiнами погашення на довгостроковi та короткостроковi). Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на їх погашення, що зменшить економiчнi вигоди. Визнана пiдприємством кредиторська заборгованiсть являється поточною, прострочена заборгованiсть по соцiальному страхуванню та з оплати працi на дату балансу вiдсутня.

  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1.
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №264/4
  31.01.2013
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 12.10.2017
  08.02.2018
  Думка аудитора*** негативна
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) Керуючись вимогами МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» (переглянутий) висловлюємо негативну думку, що, враховуючи суттєвий та всеохоплюючий вплив питань, викладених в роздiлi «Основа для негативної думки» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до П(С)БО.
  Номер та дата договору на проведення аудиту 15
  12.10.2017
  Дата початку та дата закінчення аудиту 12.10.2017
  08.02.2018
  Дата аудиторського висновку (звіту) 08.02.2018
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
  * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10009,Україна м.Житомир,вул Лук"яненка,5
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 2429
  29.03.2018
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 29.03.2018
  29.03.2018
  Думка аудитора***  
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
  Номер та дата договору на проведення аудиту 15
  08.02.2018
  Дата початку та дата закінчення аудиту 12.10.2017
  08.02.2018
  Дата аудиторського висновку (звіту) 08.02.2018
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
  Текст аудиторського висновку (звіту)  
  Складання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi регламентується МСА №700.У зв"язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №7025"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".
  На нашу думку фiнансова звiтнiсть суб"єкта малого пiдприємства надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року.Концептуальна основа фiнансової звiтностi використана для пiдготовки фiнансових звiтiв,визначається П(С)БО.Згiдно МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер.Валюту балансу в сумi 3217,5 тис.грн та фiнансовий результат (збиток 58,3 тис.грн)пiдтверджую.
  Пiд час аудиторської перевiрки ми не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
  -
  -
  -
  * Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  Інформація про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
  1 2015 0 0
  2 2016 0 0
  3 2017 0 0

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
  Акціонери   X
  Депозитарна установа   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

    Так Ні
  Підняттям карток X  
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Заочна форма голосування у звiтному роцi не застосовувалася. Ні

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

    Так Ні
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган   X
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Савков Ярослав Дмитрович
  Інше (зазначити) немає
  У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому на чергових зборiв
  У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
  Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

  Чи проводила наглядова рада самооцінку?

    Так Ні
  Складу   X
  Організації   X
  Діяльності   X
  Інше (запишить) Наглядова рада не створена

  Наглядова рада не створена

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

    Так Ні
  Стратегічного планування   X
  Аудиторський   X
  З питань призначень і винагород   X
  Інвестиційний   X
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена

  Наглядова рада не створена
  Наглядова рада не створена

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (запишіть): Наглядова рада не створена   X

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


  кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
  Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
  Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів X  
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган X  
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку   X
  Інше (запишіть): немає

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
  Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
  Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Так
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Так
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік X  
  Частіше ніж раз на рік   X

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (запишіть) немає

  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

  З якої причини було змінено аудитора?

    Так Ні
  Не задовольняв професійний рівень   X
  Не задовольняли умови договору з аудитором   X
  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
  Інше (запишіть) Товариство аудитора не змiнювало

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

    Так Ні
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Наглядова рада   X
  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
  Стороння компанія або сторонній консультант   X
  Перевірки не проводились   X
  Інше (запишіть) Аудиторська фiрма перевiрила фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi.

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

    Так Ні
  З власної ініціативи X  
  За дорученням загальних зборів   X
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
  Інше (запишіть) немає

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
  Випуск акцій   X
  Випуск депозитарних розписок   X
  Випуск облігацій   X
  Кредити банків   X
  Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
  Інше (запишіть): немає    

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
  Так, плануємо розпочати переговори  
  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
  Не визначились X

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
  немає


  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


        КОДИ
      Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
  Підприємство Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет" за ЄДРПОУ 20429538
  Територія   за КОАТУУ 1810136300
  Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
  Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
  Середня кількість працівників    
  Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
  Адреса, телефон 10003 Житомирська область м.Житомир провул. 2-й Ливарний, 12, (412) 418-491 / 418-365  

  Форма № 1-м
  1. Баланс
  на 31.12.2017 р.

  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби: 1010 85.3 76.2
  - первісна вартість 1011 541.1 541.1
  - знос 1012 ( 455.8 ) ( 464.9 )
  Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1585.3 1576.2
  II. Оборотні активи
  Запаси 1100 0 0
  - у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 10.0 10.1
  - у тому числі податок на прибуток 1136 2.5 2.5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1335.3 1327.3
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 0.3 0.4
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1345.6 1337.8
  ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2930.9 2914.0

  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.1 16.1
  Додатковий капітал 1410 53.6 0
  Резервний капітал 1415 5.5 5.5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2600.6 2459.4
  Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
  Усього за розділом I 1495 2622.2 2481.0
  II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  ІІІ. Поточні зобов’язання
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
  - товари, роботи, послуги 1615 24.1 24.6
  розрахунками з бюджетом 1620 1.5 0
  у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
  - зі страхування 1625 1.0 0.6
  - з оплати праці 1630 3.8 2.2
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 278.3 405.6
  Усього за розділом IІІ 1695 308.7 433.0
  ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2930.9 2914.0
  2. Звіт про фінансові результати
  за 12 місяців р.
  Форма N 2-м

  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 0 118.6
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 118.6
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
  Інші операційні витрати 2180 ( 94.1 ) ( 121.6 )
  Інші витрати 2270 ( 47.1 ) ( 33.8 )
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 141.2 ) ( 155.4 )
  Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -141.2 -155.4
  Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -141.2 -155.4


  Примітки до балансу немає
  Примітки до звіту про фінансові результати немає
  Керівник Савков Ярослав Дмитрович
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна


   

   

  III. Основні відомості про емітента

  1. Повне найменування
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
  ААБ № 310575
  3. Дата проведення державної реєстрації
  11.05.1995
  4. Територія (область)
  Житомирська
  5. Статутний капітал (грн)
  16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
  0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
  0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
  3
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
  46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
  63.99 НАДАННЯ IНШИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. I. У.
  74.90 IНША ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, Н. В. I. У.
  10. Органи управління підприємства
  Акцiонернi товариства не заповнюють
  11. Банки, що обслуговують емітента:
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
  334851
  3) поточний рахунок
  26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  5) МФО банку
  334851
  6) поточний рахунок
  26003962498075

  V. Інформація про посадових осіб емітента

  1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  1) посада*
  Генеральний директор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Савков Ярослав Дмитрович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  вища
  6) стаж роботи (років)**
  28
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Генеральний директор ПрАТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  22.07.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Генеральний директор Товариства здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, внутрiшнiми нормативними актами, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Генеральний директор без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном, з громадянами, вiдповiдає за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає та звiльняє працiвникiв та вирiшує iншi питання в межах та порядку, визначених Статутом До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдноситься вирiшення таких питань, як: 1) Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 2) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 3) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. 4) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 5) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. 6) Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 7) Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 8) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 9) Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 11) Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 12) Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв. 12) Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. 13) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. 14) Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 15) Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Генерального директора виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу - 8,4 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ"Юнiгран"(код ЄДРПОУ 24584514) м.Київ вул.Михайлiвська,20-В. Попередня посада - голова правлiння АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Головний бухгалтер
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Павлiченко Жанна Олександрiвна
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  21
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  бухгалтерПрАТ "Iнтермаркет", головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  15.06.2011 без термiна
  9) Опис
  Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера становить - 4,0 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 21 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада*
  Ревiзор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Матюшенко Володимир Iванович
  3) ідентифікаційний код юридичної особи
  д/н
  4) рік народження**
  1946
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  52
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Директор "Житомирського державного центра науки, iнновацiй та iнформатизацiї"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  17.05.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Ревiз проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам та Генеральному директору Товариства. Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзора з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв акцiонерного Товариства або положенням про Ревiзора. Винагорода за виконання обов'язкiв Ревiзора не передбачена. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Посадова особа обiймала посаду директора Житомирського Центр науки iновацiї та iнформатизацiї, iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає, на даний час пенсфонер. Загальний стаж роботи - 52 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович д/н 171 53.27102803738 171 0 0 0
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна д/н 0 0 0 0 0 0
  Ревiзор Матюшенко Володимир Iванович д/н 60 18.69158878505 60 0 0 0
  Усього 231 71.96261682243 231 0 0 0

  VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

  Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні привілейовані іменні
  Савков Ярослав Дмитрович 171 53.27102803738 171 0
  Матюшенко Володимир Iванович 60 18.69158878505 60 0
  Клименко Iгор Миколайович 34 10.59190031153 34 0
  Усього 265 82.554517133956 265 0
  *Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
  **Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

  X. Відомості про цінні папери емітента

  1. Інформація про випуски акцій

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  22.07.2011 62/06/1/11 ДКЦПФР Житомирське територiальне управлiння UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16050 100
  Опис У звiтному перiодi торгiвля ЦП на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй або iнших цiнних паперiв за звiтний перiод не приймалось. Рiшення про викуп акцiй власного випуску у 2016 роцi не приймалось.
   

  XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  будівлі та споруди 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 85.3 76.2 0 0 85.3 76.2
  Опис Власнi основнi засоби (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 76,2тис. грн., первiсною вартiстю 541,1 тис. грн. та накопиченим зносом 464,9 тис. грн., якi класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ за собiвартiстю придбання по iнвентарних об'єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. Знос (амортизацiя) ОЗ нараховується згiдно ст. 138 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) прямолiнiйним методом з врахуванням строку корисного використання i вiдображається на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 464,9 тис. грн. зносу ОЗ. За даними бухгалтерського облiку впродовж 2017 року вибуло (списано по причинi 100 % зносу) ОЗ первiсною вартiстю 9,1 тис. грн., придбання ОЗ не було. З метою оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розраховано такi показники: - ступiнь зношеностi ОЗ, який становить 0, 859 або 85,9 % первiсної вартостi ОЗ; - коефiцiєнт придатностi ОЗ - 0,158 % (15,8 %); - коефiцiєнт оновлення ОЗ дорiвнює 0; - коефiцiєнт вибуття - 0,141 (14,1 %). - Експрес-аналiз руху та технiчного стану ОЗ характеризує виробничий потенцiал пiдприємства i свiдчить, що коефiцiєнт вибуття ОЗ значно перевищує коефiцiєнт їх оновлення, що являється негативною тенденцiєю. Зауважимо, що в процесi експлуатацiї ОЗ зношуються i потребують iнтенсивного оновлення.

  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2481.0 2622.2
  Статутний капітал (тис. грн.) 16.1 16.1
  Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.1 16.1
  Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
  Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2481,0 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(16.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

  Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  Податкові зобов'язання X 0 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
  Інші зобов’язання та забезпечення X 0 X X
  Усього зобов’язань та забезпечень X 433.0 X X
  Опис: Поточнi зобов'язання в сумi 433,0тис. грн. оцiненi за сумою погашення. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ № 20 вiд 31.01.2000 р. та власної облiкової полiтики. Впродовж 2016 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 195,8 тис грн., або в 2,7 рази, що вважається негативною тенденцiєю. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24,6 тис. грн.; - за розрахунками iз страхування - 0,6 тис. грн.; - за розрахунками з оплати працi - 2,2 тис. грн.; - iншої поточної заборгованостi - 405,6 тис. грн. Визнанi товариством зобов'язання та їх структура вiдображенi в звiтностi в цiлому достовiрно (розподiленi за термiнами погашення на довгостроковi та короткостроковi). Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на їх погашення, що зменшить економiчнi вигоди. Визнана пiдприємством кредиторська заборгованiсть являється поточною, прострочена заборгованiсть по соцiальному страхуванню та з оплати працi на дату балансу вiдсутня.

  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1.
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №264/4
  31.01.2013
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 12.10.2017
  08.02.2018
  Думка аудитора*** негативна
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) Керуючись вимогами МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» (переглянутий) висловлюємо негативну думку, що, враховуючи суттєвий та всеохоплюючий вплив питань, викладених в роздiлi «Основа для негативної думки» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до П(С)БО.
  Номер та дата договору на проведення аудиту 15
  12.10.2017
  Дата початку та дата закінчення аудиту 12.10.2017
  08.02.2018
  Дата аудиторського висновку (звіту) 08.02.2018
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
  * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10009,Україна м.Житомир,вул Лук"яненка,5
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
  Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 2429
  29.03.2018
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 29.03.2018
  29.03.2018
  Думка аудитора***  
  Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
  Номер та дата договору на проведення аудиту 15
  08.02.2018
  Дата початку та дата закінчення аудиту 12.10.2017
  08.02.2018
  Дата аудиторського висновку (звіту) 08.02.2018
  Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  
  Текст аудиторського висновку (звіту)  
  Складання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi регламентується МСА №700.У зв"язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА №7025"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора".
  На нашу думку фiнансова звiтнiсть суб"єкта малого пiдприємства надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31.12.2014 року.Концептуальна основа фiнансової звiтностi використана для пiдготовки фiнансових звiтiв,визначається П(С)БО.Згiдно МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер.Валюту балансу в сумi 3217,5 тис.грн та фiнансовий результат (збиток 58,3 тис.грн)пiдтверджую.
  Пiд час аудиторської перевiрки ми не отримали свiдчень щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.
  -
  -
  -
  * Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
  ** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

  Інформація про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
  1 2015 0 0
  2 2016 0 0
  3 2017 0 0

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
  Акціонери   X
  Депозитарна установа   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

    Так Ні
  Підняттям карток X  
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук   X
  Інше (запишіть): немає Ні

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Заочна форма голосування у звiтному роцi не застосовувалася. Ні

  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

    Так Ні
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган   X
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Савков Ярослав Дмитрович
  Інше (зазначити) немає
  У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому на чергових зборiв
  У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення не має кворому

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
  Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

  Чи проводила наглядова рада самооцінку?

    Так Ні
  Складу   X
  Організації   X
  Діяльності   X
  Інше (запишить) Наглядова рада не створена

  Наглядова рада не створена

  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

    Так Ні
  Стратегічного планування   X
  Аудиторський   X
  З питань призначень і винагород   X
  Інвестиційний   X
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена

  Наглядова рада не створена
  Наглядова рада не створена

  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (запишіть): Наглядова рада не створена   X

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена

  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


  кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
  Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
  Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів X  
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган X  
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку   X
  Інше (запишіть): немає

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
  Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
  Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Так
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Так
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік X  
  Частіше ніж раз на рік   X

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (запишіть) немає

  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

  З якої причини було змінено аудитора?

    Так Ні
  Не задовольняв професійний рівень   X
  Не задовольняли умови договору з аудитором   X
  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
  Інше (запишіть) Товариство аудитора не змiнювало

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

    Так Ні
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Наглядова рада   X
  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
  Стороння компанія або сторонній консультант   X
  Перевірки не проводились   X
  Інше (запишіть) Аудиторська фiрма перевiрила фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi.

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

    Так Ні
  З власної ініціативи X  
  За дорученням загальних зборів   X
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
  Інше (запишіть) немає

  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
  Випуск акцій   X
  Випуск депозитарних розписок   X
  Випуск облігацій   X
  Кредити банків   X
  Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
  Інше (запишіть): немає    

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
  Так, плануємо розпочати переговори  
  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
  Не визначились X

  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
  немає


  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


        КОДИ
      Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
  Підприємство Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет" за ЄДРПОУ 20429538
  Територія   за КОАТУУ 1810136300
  Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
  Вид економічної діяльності   за КВЕД 46.90
  Середня кількість працівників    
  Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
  Адреса, телефон 10003 Житомирська область м.Житомир провул. 2-й Ливарний, 12, (412) 418-491 / 418-365  

  Форма № 1-м
  1. Баланс
  на 31.12.2017 р.

  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби: 1010 85.3 76.2
  - первісна вартість 1011 541.1 541.1
  - знос 1012 ( 455.8 ) ( 464.9 )
  Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1585.3 1576.2
  II. Оборотні активи
  Запаси 1100 0 0
  - у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 10.0 10.1
  - у тому числі податок на прибуток 1136 2.5 2.5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1335.3 1327.3
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 0.3 0.4
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1345.6 1337.8
  ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2930.9 2914.0

  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.1 16.1
  Додатковий капітал 1410 53.6 0
  Резервний капітал 1415 5.5 5.5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2600.6 2459.4
  Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
  Усього за розділом I 1495 2622.2 2481.0
  II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  ІІІ. Поточні зобов’язання
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
  - товари, роботи, послуги 1615 24.1 24.6
  розрахунками з бюджетом 1620 1.5 0
  у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
  - зі страхування 1625 1.0 0.6
  - з оплати праці 1630 3.8 2.2
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 278.3 405.6
  Усього за розділом IІІ 1695 308.7 433.0
  ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2930.9 2914.0
  2. Звіт про фінансові результати
  за 12 місяців р.
  Форма N 2-м

  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 0 118.6
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 118.6
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
  Інші операційні витрати 2180 ( 94.1 ) ( 121.6 )
  Інші витрати 2270 ( 47.1 ) ( 33.8 )
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 141.2 ) ( 155.4 )
  Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -141.2 -155.4
  Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -141.2 -155.4

  Титульний аркуш

  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
   
  Генеральний директор       Савков Ярослав Дмитрович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
  М.П. 24.04.2017
  (дата)

   
  2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР    
         
   
  3. Річна інформація розміщена на власній сторінці intermarket.sytto.com в мережі Інтернет  
    (адреса сторінки)   (дата)

  Зміст

  1. Основні відомості про емітента X
  2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
  3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
  5. Інформація про рейтингове агентство  
  6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
  7. Інформація про посадових осіб емітента:
  1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
  8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
  9. Інформація про загальні збори акціонерів  
  10. Інформація про дивіденди  
  11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
  12. Відомості про цінні папери емітента:
  1) інформація про випуски акцій емітента X
  2) інформація про облігації емітента  
  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
  4) інформація про похідні цінні папери  
  5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
  13. Опис бізнесу  
  14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  3) інформація про зобов'язання емітента X
  4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
  6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
  7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
  8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
  15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
  16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
  17. Інформація про стан корпоративного управління X
  18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
  2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
  3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
  4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
  5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
  23. Основні відомості про ФОН  
  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
  27. Правила ФОН  
  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
  29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
  30. Річна фінансова звітність X
  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
  32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
  33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
  34. Примітки
  До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: Роздiл 1. Органи управлiння товариства- акцiонернi товариства не заповнюють дану iнформацiю. Роздiл 2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня тому, що пiдприємством не одержувались будь-якi лiцензiї (дозволи). Роздiл 3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнюється тому, що пiдприємство не брало участi у створенi юридичних осiб. Роздiл 4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється, тому, що така посада на пiдприємствi вiдсутня. Роздiл 5. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно ст 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", товариству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) для приватних Товариств не заповнюється. Роздiл 9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не заповнюється тому, що товариство у звiтному перiодi не проводило загальних зборiв. Роздiл 10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Роздiл 11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - приватнi акцiонернi товариства не заповнюють. Роздiл 12. Вiдсутнi вiдомостi про цiннi папери емiтента, а саме: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що товариством випуск облiгацiй не здiйснювався 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що товариство не викупало акцiї власного випуску. Роздiл 13. Опис бiзнесу - приватнi акцiонерi товариства роздiл не заповнюють. Роздiл 14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв; 8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється тому, що такi рiшення вiдсутнi. Роздiл 15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється тому, що такi цiннi папери не випускалися. Роздiл 16. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. Роздiл 17. Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється, Товариство не є фiнансовою установою. Роздiл 18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - через вiдсутнiсть таких даних. 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - через вiдсутнiсть таких даних. 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - через вiдсутнiсть таких даних. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - через вiдсутнiсть таких даних. Роздiл 20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 23. Основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Роздiл 26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. Роздiл 27. Правила ФОН не заповнюється тому, що такi вiдсутнi. 29. Текст аудиторського висновку (звiту) не заповнюється для приватних Товариств. Роздiл 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв не заповнюється тому, що Товариство не готує фiнансову звiтнiсть складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв . Роздiл 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що у пiдприємства немає боргових цiнних паперiв. Роздiл 33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється тому, що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi. У звiтному 2016 роцi Товариство не здiйснювало виробничої дiяльностi.
   

  III. Основні відомості про емітента

  1. Повне найменування
  Приватне акцiонерне товариство мiжнародна торгова фiрма "Iнтермаркет"
  2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
  ААБ № 310575
  3. Дата проведення державної реєстрації
  11.05.1995
  4. Територія (область)
  Житомирська
  5. Статутний капітал (грн)
  16050
  6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
  0
  7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
  0
  8. Середня кількість працівників (осіб)
  4
  9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
  46.90 НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ
  63.99 НАДАННЯ IНШИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. I. У.
  74.90 IНША ПРОФЕСIЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, Н. В. I. У.
  10. Органи управління підприємства
  Акцiонернi товариства не заповнюють
  11. Банки, що обслуговують емітента:
  1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  2) МФО банку
  334851
  3) поточний рахунок
  26003962498075
  4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  ПАТ "ПУМБ"
  5) МФО банку
  334851
  6) поточний рахунок
  26003962498075

  V. Інформація про посадових осіб емітента

  6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

  1) посада
  Генеральний директор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Савков Ярослав Дмитрович
  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
  д/н д/н д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  вища
  6) стаж роботи (років)**
  23
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Голова правлiння АТЗТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  22.07.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Генеральний директор Товариства здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, внутрiшнiми нормативними актами, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Генеральний директор без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами всiх форм власностi як в Українi, так i за кордоном, з громадянами, вiдповiдає за здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, приймає та звiльняє працiвникiв та вирiшує iншi питання в межах та порядку, визначених Статутом До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдноситься вирiшення таких питань, як: 1) Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до Статуту здiйснює Вищий орган Товариства. 2) Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. 3) Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв. 4) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 5) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. 6) Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства. 7) Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 8) Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання i про затвердження договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту. 9) Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 10) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 11) Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. 12) Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв. 12) Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. 13) Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. 14) Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 15) Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Генерального директора виплачується у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу - 8,4 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Обiймає посаду заступника генерального директора ТОВ"Юнiгран"(код ЄДРПОУ 24584514) м.Київ вул.Михайлiвська,20-В. Попередня посада - голова правлiння АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 23 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада
  Головний бухгалтер
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Павлiченко Жанна Олександрiвна
  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
  д/н д/н д/н
  4) рік народження**
  1972
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  21
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  бухгалтер-касир АТЗТ "Iнтермаркет", головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  15.06.2011 без термiна
  9) Опис
  Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера становить - 4,0 тис.грн. на мiсяць. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Попередня посада - головний бухгалтер АТЗТ "Iнтермаркет". Загальний стаж роботи - 21 рiк. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
  1) посада
  Ревiзор
  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
  Матюшенко Володимир Iванович
  3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
  д/н д/н д/н
  4) рік народження**
  1946
  5) освіта**
  Вища
  6) стаж роботи (років)**
  52
  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
  Директор "Житомирського державного центра науки, iнновацiй та iнформатизацiї"
  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
  17.05.2011 до переобрання загальними зборами
  9) Опис
  Ревiз проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв Товариства, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам та Генеральному директору Товариства. Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Вимоги щодо порядку дiяльностi та компетенцiї Ревiзора з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рiшенням Загальних зборiв акцiонерного Товариства або положенням про Ревiзора. Винагорода за виконання обов'язкiв Ревiзора не передбачена. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Посадова особа обiймала посаду директора Житомирського Центр науки iновацiї та iнформатизацiї, iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає, на даний час пенсфонер. Загальний стаж роботи - 52 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
  ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

  2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

  Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Генеральний директор Савков Ярослав Дмитрович д/н д/н д/н 171 53.27102803738 171 0 0 0
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
  Ревiзор Матюшенко Володимир Iванович д/н д/н д/н 60 18.69158878505 60 0 0 0
  Усього 231 71.96261682243 231 0 0 0
  * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

  VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

  Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
  прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
  Савков Ярослав Дмитрович д/н д/н д/н 171 53.27102803738 0 171 0 0 0
  Матюшенко Володимир Iванович д/н д/н д/н 60 18.69158878505 0 60 0 0 0
  Клименко Iгор Миколайович д/н д/н д/н 34 10.59190031153 0 34 0 0 0
  Усього 265 82.554517133956 0 265 0 0 0
  * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
  ** Заповненювати необов'язково.

  X. Відомості про цінні папери емітента

  1. Інформація про випуски акцій

  Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  22.07.2011 62/06/1/11 ДКЦПФР Житомирське територiальне управлiння UA4000126759 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 50 321 16050 100
  Опис У звiтному перiодi торгiвля ЦП на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу ЦП на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй або iнших цiнних паперiв за звiтний перiод не приймалось. Рiшення про викуп акцiй власного випуску у 2016 роцi не приймалось.
   

  XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

  Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
  на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
  1. Виробничого призначення: 139.3 85.3 0 0 139.3 85.3
  будівлі та споруди 130.7 85.3 0 0 130.7 85.3
  машини та обладнання 0.2 0 0 0 0.2 0
  транспортні засоби 2 0 0 0 2 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 6.4 0 0 0 6.4 0
  2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
  Усього 139.3 85.3 0 0 139.3 85.3
  Опис Власнi основнi засоби (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 85,3 тис. грн., первiсною вартiстю 541,1 тис. грн. та накопиченим зносом 455,8 тис. грн., якi класифiкуються за характером i способом використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ за собiвартiстю придбання по iнвентарних об'єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. Знос (амортизацiя) ОЗ нараховується згiдно ст. 138 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) прямолiнiйним методом з врахуванням строку корисного використання i вiдображається на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 455,8 тис. грн. зносу ОЗ, в т.ч. за 2016 рiк - 15,7 тис. грн. За даними бухгалтерського облiку впродовж 2016 року вибуло (списано по причинi 100 % зносу) ОЗ первiсною вартiстю 347,4 тис. грн., придбання ОЗ не було. З метою оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розраховано такi показники: - ступiнь зношеностi ОЗ, який становить 0, 842 або 84,2 % первiсної вартостi ОЗ; - коефiцiєнт придатностi ОЗ - 0,158 % (15,8 %); - коефiцiєнт оновлення ОЗ дорiвнює 0; - коефiцiєнт вибуття - 0,433 (43,3 %). - Експрес-аналiз руху та технiчного стану ОЗ характеризує виробничий потенцiал пiдприємства i свiдчить, що коефiцiєнт вибуття ОЗ значно перевищує коефiцiєнт їх оновлення, що являється негативною тенденцiєю. Зауважимо, що в процесi експлуатацiї ОЗ зношуються i потребують iнтенсивного оновлення.

  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

  Найменування показника За звітний період За попередній період
  Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2622.2 2867.5
  Статутний капітал (тис. грн.) 16.1 16.1
  Скоригований статутний капітал (тис. грн) 16.1 16.1
  Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
  Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(2622.200 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(16.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

  3. Інформація про зобов'язання емітента

  Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
  Кредити банку X 0 X X
  у тому числі:  
  Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
  у тому числі:  
  за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
  за векселями (всього) X 0 X X
  за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
  Податкові зобов'язання X 1.5 X X
  Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
  Інші зобов'язання X 307.2 X X
  Усього зобов'язань X 308.7 X X
  Опис: Поточнi зобов'язання в сумi 308,7 тис. грн. оцiненi за сумою погашення. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ № 20 вiд 31.01.2000 р. та власної облiкової полiтики. Впродовж 2016 року загальна сума боргiв Товариства зросла на 195,8 тис грн., або в 2,7 рази, що вважається негативною тенденцiєю. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24,1 тис. грн.; - за розрахунками iз страхування - 1,0 тис. грн.; - за розрахунками з оплати працi - 3,8 тис. грн.; - iншої поточної заборгованостi - 278,3 тис. грн. Визнанi товариством зобов'язання та їх структура вiдображенi в звiтностi в цiлому достовiрно (розподiленi за термiнами погашення на довгостроковi та короткостроковi). Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на їх погашення, що зменшить економiчнi вигоди. Визнана пiдприємством кредиторська заборгованiсть являється поточною, прострочена заборгованiсть по соцiальному страхуванню та з оплати працi на дату балансу вiдсутня.

  XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

  Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
  Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
  Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1.
  Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429 26.01.2001
  Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
  Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
  Думка аудитора*** умовно-позитивна

  Інформація про стан корпоративного управління

  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
  1 2014 1 0
  2 2015 0 0
  3 2016 0 0
   

  Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

    Так Ні
  Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
  Акціонери   X
  Депозитарна установа   X
  Інше (запишіть): немає Ні
   

  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

    Так Ні
  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
  Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X
   

  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

    Так Ні
  Підняттям карток X  
  Бюлетенями (таємне голосування)   X
  Підняттям рук   X
  Інше (запишіть): немає Ні
   

  Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

    Так Ні
  Реорганізація   X
  Додатковий випуск акцій   X
  Унесення змін до статуту   X
  Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
  Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
  Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
  Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
  Інше (запишіть): Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Заочна форма голосування у звiтному роцi не застосовувалася. Ні
   
  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Який склад наглядової ради (за наявності)?

    (осіб)
  Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
  членів наглядової ради - акціонерів 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів 0
  членів наглядової ради - незалежних директорів 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
  членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
   

  Чи проводила наглядова рада самооцінку?

    Так Ні
  Складу   X
  Організації   X
  Діяльності   X
  Інше (запишить) Наглядова рада не створена
   
  Наглядова рада не створена
   
  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
   

  Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

    Так Ні
  Стратегічного планування   X
  Аудиторський   X
  З питань призначень і винагород   X
  Інвестиційний   X
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена
  Інші (запишіть) Наглядова рада не створена
   
  Наглядова рада не створена
   
  Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні
   

  Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

    Так Ні
  Винагорода є фіксованою сумою   X
  Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
  Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
  Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена
   

  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

    Так Ні
  Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
  Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
  Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
  Відсутність конфлікту інтересів   X
  Граничний вік   X
  Відсутні будь-які вимоги   X
  Інше (запишіть): Наглядова рада не створена   X
   

  Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

    Так Ні
  Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
  Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
  Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
  Інше (запишіть) Наглядова рада не створена
   
  Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

  Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

   
  кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
  Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
   

  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

    Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
  Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
  Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
  Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
  Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
  Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
  Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
  Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
   
  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
   
  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

    Так Ні
  Положення про загальні збори акціонерів X  
  Положення про наглядову раду   X
  Положення про виконавчий орган X  
  Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
  Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
  Положення про акції акціонерного товариства   X
  Положення про порядок розподілу прибутку   X
  Інше (запишіть): немає
   

  Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
  Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Ні Так
  Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
  Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Ні Ні Так
  Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Так
  Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Так
  Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні
   
  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
   

  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

    Так Ні
  Не проводились взагалі   X
  Менше ніж раз на рік   X
  Раз на рік X  
  Частіше ніж раз на рік   X
   

  Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

    Так Ні
  Загальні збори акціонерів   X
  Наглядова рада   X
  Виконавчий орган X  
  Інше (запишіть) немає
   
  Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
   

  З якої причини було змінено аудитора?

    Так Ні
  Не задовольняв професійний рівень   X
  Не задовольняли умови договору з аудитором   X
  Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
  Інше (запишіть) Товариство аудитора не змiнювало
   

  Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

    Так Ні
  Ревізійна комісія (ревізор) X  
  Наглядова рада   X
  Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
  Стороння компанія або сторонній консультант   X
  Перевірки не проводились   X
  Інше (запишіть) Аудиторська фiрма перевiрила фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi.
   

  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

    Так Ні
  З власної ініціативи X  
  За дорученням загальних зборів   X
  За дорученням наглядової ради   X
  За зверненням виконавчого органу   X
  На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
  Інше (запишіть) немає
   
  Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

    Так Ні
  Випуск акцій   X
  Випуск депозитарних розписок   X
  Випуск облігацій   X
  Кредити банків   X
  Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
  Інше (запишіть): немає    
   

  Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

  Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
  Так, плануємо розпочати переговори  
  Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
  Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
  Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
  Не визначились X
   
  Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
   
  Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
   
  Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
   
  У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
  Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
  Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
  немає

   

  ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
  СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


   
   
   
  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
  Основні засоби: 1010 139.3 85.3
  - первісна вартість 1011 803.2 541.1
  - знос 1012 ( 663.9 ) ( 455.8 )
  Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції 1030 1500 1500
  Інші необоротні активи 1090 0 0
  Усього за розділом I 1095 1639.3 1585.3
  II. Оборотні активи
  Запаси 1100 0 0
  - у тому числі готова продукція 1103 0 0
  Поточні біологічні активи 1110 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 0
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4.5 10
  - у тому числі податок на прибуток 1136 2.5 2.5
  Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6.1 1335.3
  Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
  Гроші та їх еквіваленти 1165 1330.6 0.3
  Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
  Інші оборотні активи 1190 0 0
  Усього за розділом II 1195 1341.2 1345.6
  ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
  Баланс 1300 2980.5 2930.9
   
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.1 16.1
  Додатковий капітал 1410 53.6 0
  Резервний капітал 1415 5.5 5.5
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2792.3 2600.6
  Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
  Усього за розділом I 1495 2867.5 2622.2
  II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
  ІІІ. Поточні зобов’язання
  Короткострокові кредити банків 1600 0 0
  Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
  - товари, роботи, послуги 1615 24.1 24.1
  розрахунками з бюджетом 1620 0 1.5
  у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
  - зі страхування 1625 1.9 1
  - з оплати праці 1630 3.8 3.8
  Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
  Інші поточні зобов'язання 1690 83.2 278.3
  Усього за розділом IІІ 1695 113 308.7
  ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
  Баланс 1900 2980.5 2930.9

   
  2. Звіт про фінансові результати
  за 12 місяців р.
  Форма N 2-м
   
  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
  1 2 3 4
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
  Інші операційні доходи 2120 0 0
  Інші доходи 2240 0 118.6
  Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0 118.6
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
  Інші операційні витрати 2180 ( 121.6 ) ( 340.3 )
  Інші витрати 2270 ( 33.8 ) ( 36.4 )
  Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 155.4 ) ( 376.7 )
  Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -155.4 -258.1
  Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
  Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -155.4 -258.1
   
  Примітки до балансу немає
  Примітки до звіту про фінансові результати немає
  Керівник Савков Ярослав Дмитрович
  Головний бухгалтер Павлiченко Жанна Олександрiвна
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

  Приватне акціонерне товариство міжнародна торгова фірма «ІНТЕРМАРКЕТ»

  повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 18  квітня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, в приміщенні офісу товариства.
  Порядок денний:
  1. Звіт   про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за  2013роки.
  2.  Звіт та висновки ревізора.
  3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду   звіту  генерального директора та   звіту   ревізора.
  5. Про розподіл прибутку і збитків за звітний період.
  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2014року з 09.00 до  09.45  за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
  Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
  Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
  - до дати проведення загальних зборів – м. Житомир, пров. 2-ий Ливарний 12, з 8 квітня 2014року  у робочі дні з 15-00 до 16-00 години;
  -  у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
  Довідки за телефонами: (0412) 418-491, 418-365.
   

   

  Контакты
  Телефон:(0412) 418-491
  Факс:(0412) 418-365
  Физический адрес:Житомир, 2-гий провулок Ливарний,12
  Карта
  Авторизация
  Email:
  Пароль: